Pol­lu­tion — we seek for Solution !

Anun­turi

User login

Who’s Online

We have 125 guests and no mem­bers online

Anunț privind inițierea pro­ce­durii de Eval­u­are a Impactu­lui asupra Medi­u­lui pen­tru activ­i­tatea plan­i­fi­cată “Crearea Cen­tru­lui de Ges­tionare a Deșeurilor Per­icu­loase în or. Sîngera, municip­iul Chișinău”

User Rat­ing: /​0
PoorBest

Min­is­terul Medi­u­lui informează că a inițiat pro­ce­dura de Eval­u­are a Impactu­lui asupra Medi­u­lui (EIM) pen­tru activ­i­tatea plan­i­fi­cată “Crearea Cen­tru­lui de Ges­tionare a Deșeurilor Per­icu­loase” în or. Sîngera, municip­iul Chișinău.

Scopul creării Cen­tru­lui este de a îmbunătăți gestiunea deșeurilor per­icu­loase în Repub­lica Moldova și de a reduce impactul asupra medi­u­lui al deșeurilor per­icu­loase gen­er­ate anual și acu­mu­late istoric.

Cen­trul se va axa pe urmă­toarele activități:

- Elab­o­rarea soluți­ilor tehnice pen­tru elim­inarea deșeurilor per­icu­loase acu­mu­late istoric. În acest scop Cen­trul va asigura trans­ferul aces­tor deșeuri pen­tru elim­inare la alți agenți eco­nomici, care dețin tehnologii inofen­sive medi­u­lui, inclu­siv peste hotarele țării;

- Ges­tionarea anu­mi­tor flux­uri de deșeuri per­icu­loase, inclu­siv colectare, sto­care tem­po­rară și tratare;

- Furnizarea de soluții pen­tru pro­ce­sele de decon­t­a­m­inare a solurilor poluate;

- Acor­darea asis­tenței tehnice gen­er­a­to­rilor de deșeuri per­icu­loase cu privire la modul de ges­tionare a lor.

La prima etapă a pro­ce­durii EIM, a fost elab­o­rată Cer­erea privind efec­tu­area eval­uării pre­al­a­bile a activ­ității plan­i­fi­cate. În urma exam­inării cererii, a fost emisă Decizia nr.66 din 19 feb­ru­arie 2016 prin care activ­i­tatea plan­i­fi­cată urmează a fi supusă efec­tuării eval­uării impactu­lui asupra medi­u­lui la nivel naţional.

În baza Deciziei menţion­ate şi ținînd cont de preved­er­ile arti­colu­lui 19 al legii privind EIM, a fost elab­o­rat Pro­gra­mul de realizare a eval­uării impactu­lui asupra medi­u­lui pen­tru activ­i­tatea plan­i­fi­cată. Pro­gra­mul este înain­tat pen­tru coor­donare în ordinea stabilită.

Cer­erea şi Pro­gra­mul de realizare a EIM, pot fi găsite pe urmă­toarele adrese: www​.eppo​.md (anunțuri). mediu​.gov​.md, www​.singera​.md și pe suport de hâr­tie la sediul primăriei Sângera.

Comen­tari­ile pe mar­ginea proiec­tu­lui pro­gra­mu­lui de realizare a EIM pot fi expe­di­ate până la data de 04 aprilie 2016, în scris dnei Tatiana Țugui, man­ager, This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it. sau la numărul de fax (022) 22 25 42 sau pe adresa: or. Chișinău, str. Cos­monauților, 9, bir 736, MD 2005.

Attach­ments:
FileDescrip­tionFile size
Download this file (2016_02_25_EIA_program_CGDP_RO.pdf)Pro­gra­mul de realizarePro­gra­mul de realizare a eval­uării impactu­lui asupra medi­u­lui pen­tru activitat891 Kb
Download this file (CEREREA MM_EIA_CHWM_RO final.pdf)Cer­erea privind activ­i­tatea planificatăCer­erea privind activ­i­tatea plan­i­fi­cată de creare a Cen­tru­lui de Ges­tionare a Deșeurilor Per­icu­loase în Repub­lica Moldova 1066 Kb
отдых геническ
Лучшая электронная сигарета — отзывы врачей. Мнения экспертов и потребителей, читайте о том, какими должны быть

Лучшие электронные сигареты

какими свойствами обладать. купить электронные сигареты в киеве Большой выбор электронных сигарет и жидкостей, доставляем по всей Украине. Кроме того есть все необходимые аксессуары.

Recent Events

08
Sep2013

Dis­cus­sions on the Reg­u­la­tory and Tech­ni­cal Issues

On Thurs­day, Sep­tem­ber 5th, 2013, EU-​funded regional project “Waste Gov­er­nance – ENPI East” in Moldova…

27
Sep2013

SAICM regional work­ing group meet­ing Mace­do­nia, 2328 sep­tem­ber

Tatiana Tugui, EPPO man­ager and Liud­mila Mar­duhaeva, SAICM national focal point are par­tic­i­pat­ing at SAICM

29
Nov2013

EPPO joints CO-​WANDA project

Thanks to ENPI funds avail­able within the South East Europe Transna­tional Coop­er­a­tion Pro­gramme since mid…

03
Feb2014

WEEE reg­u­la­tion dis­cus­sions on Reg­u­la­tory Impact Assess­ment

Feb­ru­ary 3-​6th, 2014 EPPO hosts the mis­sion of Slo­vak Envi­ron­men­tal Agency experts in regards with…

«
»

Partenerii nos­tri