HomeItems fil­tered by date: April 2013
Envi­ron­men­tal Pol­lu­tion Pre­ven­tion Office — Items fil­tered by date: April 2013
Tues­day, 23 April 2013 05:24

Draft Law on Chem­i­cals

Proiect

LEGE PRIVIND SUB­STANŢELE CHIMICE

Par­la­men­tul adoptă prezenta lege organică.

Capi­tolul I DIS­POZ­IŢII GENERALE

Arti­colul 1. Obiec­tul legii

(1)Prezenta lege regle­mentează clasi­fi­carea, ambalarea şi etichetarea sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice, oblig­aţi­ile per­soanelor juridice care pro­duc sau intro­duc pe piaţă sub­stanţe sau ameste­curi chim­ice, inter­dicţi­ile şi restricţi­ile privind pro­duc­erea, intro­duc­erea pe piaţă, impor­tul, expor­tul sau uti­lizarea sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice per­icu­loase, crearea şi menţinerea unui reg­istru al sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice, pro­ce­durile de noti­fi­care a sub­stanţelor chim­ice, pro­ce­dura de autor­izare a sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice per­icu­loase, oblig­aţi­ile de raportare, con­trolul şi alte aspecte cu privire la sub­stanţele şi ameste­curile chimice.

(2)Preved­er­ile prezen­tei legi se aplică inclu­siv asupra microor­gan­is­melor şi virusurilor în ceea ce priveşte sub­stanţele active din com­po­nenţa pro­duselor de uz fitosan­i­tar şi a pro­duselor biodistructive.

Pub­lished in Draft leg­is­la­tion