HomeEventsAll eventsCar­a­vana EEE-​urilor uzate în raionul Cahul

Car­a­vana EEE-​urilor uzate în raionul Cahul

CAR­A­VANA EEE-​URILOR UZATE ÎN RAIONUL CAHUL” care a debu­tat în perioadă 24 decem­brie 2015 a făcut totalurile. Ast­fel, 5673kg de deșeuri de echipa­mente elec­trice și elec­tro­cas­nice (DEEE) și 4849 tuburi flu­o­res­cente au fost colec­tate din cadrul insti­tuți­ilor de învățământ în raionul Cahul.

Cam­pa­nia a fost orga­ni­zata de către Min­is­terul Medi­u­lui prin inter­mediul Ofi­ci­u­lui Pre­venirea Poluării Medi­u­lui, în partene­r­iat cu Cen­trul CONTACT-​Cahul și un ONG care deține autor­iza­ție pen­tru colectarea aces­tei cat­e­gorii de deșeuri. Prin inter­mediul aces­tei acți­uni, Repub­lica Moldova sa ală­tu­rat iniția­tivei glob­ale a Con­venției de la Basel - Partene­r­iat­u­lui pen­tru Acţi­une privind Echipa­men­tul de Cal­cul (PACE), finanțat de Pro­gra­mul Naţi­u­nilor Unite pen­tru Mediu.

Debarasare în mod corect și pri­etenos pen­tru mediu a deșeurilor de echipa­mente elec­trice și elec­tron­ice reduce sem­ni­fica­tiv impactul advers asupra sănătății pop­u­lației. Cam­pa­nia a urmărit să dez­volte o ati­tu­dine respon­s­abilă față de mediu, prin colectarea DEEE pen­tru a fi trans­portate spre pre­lu­crare peste hotare, reușind să convingă locuitorii și insti­tuți­ile pub­lice din raionul Cahul să debaraseze de aparatura de cal­cul veche sau defectă. Un obiec­tiv aparte a fost și infor­marea pop­u­lației din raionul Cahul asupra impor­tanței și nece­si­tații colec­tării selec­tive a DEEE gen­er­ate în gospodării, pro­movarea ben­efici­ilor colec­tării selec­tive a DEEE şi creșterea gradu­lui de conș­ti­en­ti­zare a prob­le­mei privind ges­tionarea aces­tui flux de deșeuri.

În cadrul cam­paniei s-​a ate­s­tat, că pop­u­lația renunță greu la echipa­mente elec­trice si elec­tron­ice uzate și sunt gata să le pre­dea doar con­tra cost sau în schimb la anu­mită reduc­erea pen­tru procu­rarea echipa­mentelor noi. Cu toate aces­tea, proiec­tul pilot des­fășu­rat în raionul Cahul a ară­tat că locuitorii de aici pot fi recep­tivi dacă li se explică clar că deșeurile elec­trice reprez­intă un flux de deșeuri per­icu­loase, care nu pot fi arun­cat de rînd cu cele­lalte deșeuri mena­jere. În ceea ce privește insti­tuți­ile pub­lice, în spe­cial șco­l­ile, un obsta­col în predarea DEEE-​urilor a fost pro­ce­dura de casare a echipa­mentelor scoase din uz pe de o parte, dar și ret­i­cența unor admin­is­tra­tori finan­ciari față de apli­carea pro­ce­durilor de casare și de ținere la evi­dență a bunurilor materiale.

În acest con­text, Min­is­terul Medi­u­lui sub­lini­ază impor­tanța pro­movării în con­tin­uarea pro­ce­sul de adoptarea noii Legi privind deșeurile și a noului Reg­u­la­ment privind deșeurile de echipa­mente elec­trice şi elec­tron­ice, care va intro­duce prin­cip­iul respon­s­abil­ității extinse a producătorului.

În mod sigur, aceasta iniția­tivă nu va ramîné sin­gu­lară și vor urma și alte aseme­nea acți­uni în alte raioane ale repub­licii, avînd scop edu­caţional şi con­tribuind la pro­movarea şi dez­voltarea conşti­inţei eco­log­ice a pop­u­lației pen­tru a evita aban­donarea la întîm­plare a DEEE.

DSC_0732
DSC_​0732
DSC_0733
DSC_​0733
DSC_0734
DSC_​0734
DSC_0747
DSC_​0747
DSC_0762
DSC_​0762
IMG_3555
IMG_​3555
IMG_3558
IMG_​3558
IMG_3567
IMG_​3567
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8
отдых геническ
Лучшая электронная сигарета — отзывы врачей. Мнения экспертов и потребителей, читайте о том, какими должны быть

Лучшие электронные сигареты

какими свойствами обладать. купить электронные сигареты в киеве Большой выбор электронных сигарет и жидкостей, доставляем по всей Украине. Кроме того есть все необходимые аксессуары.

Events Cal­en­dar

Last month July 2018 Next month
S M T W T F S
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31