Draft Law on Chemicals

Proiect

LEGE PRIVIND SUB­STANŢELE CHIMICE

Par­la­men­tul adoptă prezenta lege organică.

Capi­tolul I DIS­POZ­IŢII GENERALE

Arti­colul 1. Obiec­tul legii

(1)Prezenta lege regle­mentează clasi­fi­carea, ambalarea şi etichetarea sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice, oblig­aţi­ile per­soanelor juridice care pro­duc sau intro­duc pe piaţă sub­stanţe sau ameste­curi chim­ice, inter­dicţi­ile şi restricţi­ile privind pro­duc­erea, intro­duc­erea pe piaţă, impor­tul, expor­tul sau uti­lizarea sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice per­icu­loase, crearea şi menţinerea unui reg­istru al sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice, pro­ce­durile de noti­fi­care a sub­stanţelor chim­ice, pro­ce­dura de autor­izare a sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice per­icu­loase, oblig­aţi­ile de raportare, con­trolul şi alte aspecte cu privire la sub­stanţele şi ameste­curile chimice.

(2)Preved­er­ile prezen­tei legi se aplică inclu­siv asupra microor­gan­is­melor şi virusurilor în ceea ce priveşte sub­stanţele active din com­po­nenţa pro­duselor de uz fitosan­i­tar şi a pro­duselor biodistructive.

Arti­colul 2. Scopul legii

Scopul legii este de a pro­teja viaţa şi sănă­tatea pop­u­laţiei, mediul şi pro­pri­etatea de efectele nocive ale sub­stanţelor şi ameste­curilor chimice.

Arti­colul 3. Domeni­ile de apli­care a legii

(1)Preved­er­ile prezen­tei legi se vor aplica pro­ducă­to­rilor, impor­ta­to­rilor, com­er­cial­iza­to­rilor şi uti­liza­to­rilor de sub­stanţe chim­ice indi­vid­uale, în com­poz­iţia ameste­curilor chim­ice sau a articolelor;

(2)Preved­er­ile prezen­tei legi nu se aplică asupra:

a)sub­stanţelor şi ameste­curilor radioac­tive regle­men­tate prin acte nor­ma­tive speciale;

b)sub­stanţelor şi ameste­curilor, care se supun supraveg­herii vamale, cu condiţia că ele nu sînt supuse vre­unei tratări sau pre­lu­crări, şi care sînt sto­cate tem­po­rar, într-​o zonă liberă sau într– un depozit liber cu scopul de a fi re-​exportate sau tranzitate;

c)deşeurilor, ast­fel cum sînt def­i­nite în Legea privind deşeurile;

d)sub­stanţelor explozive şi muniţi­ilor regle­men­tate prin Legea cu privire la con­trolul expor­tu­lui, reex­por­tu­lui, impor­tu­lui şi tranz­i­t­u­lui de măr­furi strategice;

e)sub­stanţelor nar­co­tice şi psi­hotrope şi a pre­cur­so­rilor regle­men­tate prin Legea cu privire la cir­cu­laţia sub­stanţelor nar­co­tice şi psi­hotrope şi a precursorilor.

(3)Preved­er­ile prezen­tei legi nu se aplică sub­stanţelor şi ameste­curilor în urmă­toarele forme, care sînt în stare finită, des­ti­nate uti­liza­toru­lui final:

a)medica­mente;

b)pro­duse medica­men­toase de uz veterinar;

c)pro­duse cosmetice;

d)dis­poz­i­tive medicale;

e)pro­duse ali­mentare şi furaje, inclu­siv adi­tivi ali­men­tari, arome, adi­tivi în furaje şi hrana ani­malelor, în con­for­mi­tate cu actele nor­ma­tive speciale.

(4)Dis­poz­iţi­ile prezen­tei legi nu se aplică trans­portu­lui de măr­furi per­icu­loase pe calea aeru­lui, mar­itim, rutier, fer­oviar, poştă sau pe căi nav­i­ga­bile interioare.

Arti­colul 4. Noţi­uni principale

În scopul prezen­tei legi, se aplică urmă­toarele noţi­uni principale:

1)amestec – ameste­curi sau soluţii de două sau mai multe sub­stanţe (componenţi);

2)ambalaj - înseamnă unul sau mai multe recep­toare şi orice alte com­po­nente sau mate­ri­ale nece­sare pen­tru ca recep­toarele să îşi poată îndeplini funcţia de conţinere sau alte funcţii de securitate;

3)arti­col - un obiect căruia i se dă, în cur­sul fab­ri­caţiei, o formă, o suprafaţă sau un aspect spe­cial, care îi deter­mină funcţia într-​un grad mai mare decît o face com­poz­iţia sa chimică;

4)autor­iza­ţie pen­tru pro­duc­erea, impor­tul, com­er­cializarea şi uti­lizarea unui pro­dus chimic per­icu­los – act per­mi­siv care atestă drep­tul tit­u­laru­lui de a prac­tica o activ­i­tate de pro­duc­ere, import, com­er­cializare sau uti­lizare a unei sub­stanţe sau amestec chimic cu efecte grave asupra sănătăţii şi a medi­u­lui, cu indi­carea den­u­mirii chim­ice a sub­stanţei sau a sub­stanţelor com­po­nente ale amestecu­lui chimic con­form sis­temu­lui inter­naţional de nomen­clatură a sub­stanţelor organ­ice (IUPAC) şi a număru­lui CAS de înregistrare;

5)con­simţămînt de import a sub­stanţelor chim­ice per­icu­loase – un act per­mi­siv de import al sub­stanţei chim­ice per­icu­loase care se eliberează de către autori­tatea naţion­ală desem­nată pen­tru Con­venţia de la Rot­ter­dam în urma exam­inării noti­fi­caţiei de export al sub­stanţei chim­ice per­icu­loase par­ven­ite de la autori­tatea naţion­ală desem­nată pen­tru Con­venţia de la Rot­ter­dam din ţara exportator;

6)dis­tribuitor - orice per­soană fiz­ică sau juridică sta­bil­ită pe ter­i­to­riul Repub­licii Moldova, inclu­siv un com­er­ciant cu amă­nun­tul, a cărui activ­i­tate vizează exclu­siv depoz­itarea şi intro­duc­erea pe piaţă a unei sub­stanţe, fie ca atare, fie într-​un amestec, în ben­efi­ciul unor terţi;

7)import - intro­duc­erea fiz­ică pe ter­i­to­riul vamal al Repub­licii Moldova;

8)impor­ta­tor - orice per­soană fiz­ică sau juridică sta­bil­ită în Repub­lica Moldova care este respon­s­abilă pen­tru import;

9)intro­duc­ere pe piaţă – orice furnizare în ved­erea dis­tribuţiei, a con­sumu­lui sau a uzu­lui pe piaţa repub­licii în cur­sul unei activ­ităţi com­er­ciale, con­tra cost sau gra­tuit. Impor­tul pe ter­i­to­riul vamal naţional se con­sid­eră intro­duc­ere pe piaţă;

10)furni­zor - orice pro­ducă­tor, impor­ta­tor, uti­liza­tor din aval sau dis­tribuitor care intro­duce pe piaţă o sub­stanţă ca atare sau în amestec sau într-​un articol;

11)loc de pro­duc­ere - un amplasa­ment unic pe care, în cazul în care una sau mai multe sub­stanţe sunt pro­duse de mai mulţi pro­ducă­tori, anu­mite infra­struc­turi şi uti­laje sunt uti­lizate în comun;

12)manip­u­lare – coor­donarea şi inte­grarea oper­aţi­u­nilor de dezam­balare, ream­balare, ambalare şi trans­portare a pro­duselor chim­ice pe dis­tanţe scurte în scopul utilizării;

13)noti­fi­ca­tor – pro­ducă­torul sau impor­ta­torul care noti­fică autori­tatea pub­lică cen­trală pen­tru sub­stanţe chimice;

14)oper­a­tori din lanţul de aprovizionare – toţi pro­ducă­torii si/​sau impor­ta­torii şi/​sau uti­liza­torii din aval din cadrul lanţu­lui de aprovizionare;

15)pro­duc­ere – pro­ducţia şi, proiectarea, repre­lu­crarea, reproce­sarea, umplerea, decantarea, ameste­carea sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice în pro­duse inter­me­di­are şi finite în

cadrul pro­ce­selor şi a pro­ce­durilor chim­ice, fiz­ice sau bio­log­ice, pre­cum şi trans­portul şi depoz­itarea inter­me­di­ară la locul de producţie;

16)pro­ducă­tor - orice per­soană fiz­ică sau juridică sta­bil­ită pe ter­i­to­riul Repub­licii Moldova care fab­rică un pro­dus chimic, pre­cum şi orice altă per­soană care pre­lu­crează, ream­balează sau mod­i­fică numele aces­tuia pen­tru uti­lizare ulterioară;

17)pro­dus chimic - sub­stanţă, prezentă fie ca atare, fie într-​un amestec, sau un amestec, fab­ri­cat sau nat­ural, dar care nu include nici un organ­ism viu;

18)pro­duse chim­ice care fac obiec­tul noti­ficării - sub­stanţele şi ameste­curile chim­ice, care aparţin Lis­tei care fac obiec­tul noti­ficării apro­bată prin hotărîre de Guvern;

19)pro­duse chim­ice per­icu­loase – pro­duse chim­ice care îndeplinesc cri­teri­ile cu privire la peri­colele fiz­ice, riscurile pen­tru sănă­tate sau peri­colele pen­tru mediu din Reg­u­la­men­tul privind clasi­fi­carea, etichetarea şi ambalarea sub­stanţelor şi ameste­curilor apro­bat de Guvern;

20)pro­duse biodis­truc­tive - sub­stanţe active şi ameste­curi care conţin una sau mai multe sub­stanţe active, prezen­tate sub forma în care sunt livrate uti­liza­toru­lui, des­ti­nate dis­trugerii, opririi, ani­hilării organ­is­melor dăună­toare sau pre­venirii acţi­u­nilor aces­tora sau com­bat­erii lor în orice mod, printr-​o acţi­une chim­ică sau biologică.

21)pro­duse de uz fitosan­i­tar – pro­duse care con­stau în sau care conţin sub­stanţe active, agenţi fito­pro­tec­tori sau agenţi sin­er­gici, în forma în care sunt prezen­tate uti­liza­toru­lui, şi care sunt des­ti­nate uneia din­tre urmă­toarele utilizări:

a)pro­tecţia plantelor sau a pro­duselor veg­e­tale împotriva tuturor organ­is­melor dăună­toare sau pre­venirea acţi­u­nii unor ast­fel de organ­isme, cu excepţia cazu­lui în care se con­sid­eră că scopul prin­ci­pal al uti­lizării aces­tor pro­duse este mai curând pen­tru igienă decât pen­tru pro­tecţia plantelor sau a pro­duselor vegetale;

b)influ­enţarea pro­ce­selor vitale ale plantelor, cum ar fi sub­stanţele care le influ­enţează creşterea, altele decât îngrăşămintele;

c)con­ser­varea pro­duselor veg­e­tale, în măsura în care aceste sub­stanţe sau pro­duse nu intră sub inci­denţa unor dis­poz­iţii comu­nitare spe­ciale privind conservanţii;

d)dis­trugerea unor plante sau părţi nedorite ale aces­tora, în afara algelor, cu excepţia cazurilor în care pro­dusele sunt apli­cate la sol sau în apă pen­tru pro­tecţia plantelor;

e)con­trolul sau pre­venirea creş­terii nedorite a plantelor, în afara algelor, cu excepţia cazurilor în care pro­dusele sunt apli­cate la sol sau în apă pen­tru pro­tecţia plantelor.

22)restricţie - orice condiţie sau inter­dicţie refer­i­toare la pro­duc­ere, uti­lizare sau intro­duc­ere pe piaţă;

23)sub­stanţă - înseamnă un ele­ment chimic şi com­puşii săi, în stare nat­u­rală sau obţin­uţi prin orice pro­ces de pro­ducţie, inclu­siv orice adi­tiv nece­sar pen­tru păs­trarea sta­bil­ităţii şi orice impu­ri­tate care derivă din pro­ce­sul uti­lizat, cu excepţia oricărui sol­vent care poate fi sep­a­rat fără a influ­enţa sta­bil­i­tatea sub­stanţei sau fără a-​i schimba compoziţia;

24)sub­stanţă activă - reprez­intă sub­stanţă, microor­gan­isme şi viruşi, care exercită o acţi­une gen­er­ală sau speci­fică împotriva organ­is­melor dăună­toare sau asupra plantelor, părţi ale plantelor sau pro­duse pen­tru plante;

25)uti­lizare - orice pre­lu­crare, for­mu­lare, depoz­itare, păs­trare, tratare, umplere în recip­i­ente, trans­fer între recip­i­ente, ameste­care, pro­duc­ere a unui arti­col sau orice alt mod de folosire;

26)uti­liza­tor din aval - per­soana fiz­ică sau juridică sta­bil­ită pe ter­i­to­riul Repub­licii Moldova, alta decît pro­ducă­torul sau impor­ta­torul sub­stanţelor chim­ice, care uti­lizează sub­stanţele chim­ice în scop­uri indus­tri­ale sau pro­fe­sion­ale, inclu­siv per­soana juridică care uti­lizează sub­stanţele chim­ice pen­tru pro­duc­erea ameste­curilor. Dis­tribuitorii şi con­sumă­torii nu sunt con­sid­er­aţi drept uti­liza­tori din aval.

Arti­colul 5. Prin­cipi­ile de bază

De rînd cu prin­cipi­ile de pro­tecţie a medi­u­lui şi a sănătăţii, prezenta lege se bazează supli­men­tar pe urmă­toarele principii:

a)prin­cip­iul pre­cauţiei în ges­tionarea sub­stanţelor şi a ameste­curilor chim­ice per­icu­loase, în ved­erea pre­venirii impactu­lui asupra sănătăţii pop­u­laţiei şi de mediu;

b)prin­cip­iul trans­parenţei faţă de con­suma­tori, asigurîndu-​se acce­sul la infor­maţii privind efectele neg­a­tive pe care le pot gen­era sub­stanţele şi ameste­curile chim­ice periculoase;

c)prin­cip­iul secu­rităţii oper­aţi­u­nilor de ges­tionare a sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice periculoase.

d)prin­cip­iul „chimiei verzi”, de aseme­nea numit „chimie dura­bilă”, prin încu­ra­jarea proiec­tării de pro­duse şi pro­cese care reduc sau elim­ină uti­lizarea şi gener­area de sub­stanţe periculoase.

Capi­tolul II Com­pe­tenţa autorităţilor admin­is­traţiei pub­lice centrale

Arti­colul 6. Atribuţi­ile Guvernului

Guver­nul:

a) sta­bileşte direcţi­ile pri­or­itare ale politicii de stat în dome­niul sub­stanţelor chim­ice; b) aprobă pro­gramele naţionale privind man­age­men­tul dura­bil al sub­stanţelor chim­ice şi pla­nurile de acţi­une pen­tru imple­mentarea pro­gramelor naţionale privind man­age­men­tul dura­bil al sub­stanţelor chimice;

c) sta­bileşte modul de orga­ni­zare, struc­tura şi direcţi­ile prin­ci­pale de activ­i­tate ale autorităţii pub­lice pen­tru sub­stanţelor chimice.

Arti­colul 7. Atribuţi­ile autorităţii admin­is­traţiei pub­lice cen­trale în dome­niul mediului

(1)Autori­tatea admin­is­traţiei pub­lice cen­trale în dome­niul medi­u­lui este autori­tatea com­pe­tentă cu atribuţii şi respon­s­abil­ităţi de elab­o­rare a leg­is­laţiei privind sub­stanţele chimice.

(2)Autori­tatea admin­is­traţiei pub­lice cen­trale în dome­niul medi­u­lui asigură:

a)pro­movarea politicii inte­grate în dome­niul man­age­men­tu­lui dura­bil al sub­stanţelor chim­ice pe întreg ciclul de viaţă;

b)elab­o­rarea prop­uner­ilor de mod­i­fi­care şi com­pletare, după nece­si­tate, a prezen­tei legi;

c)mon­i­tor­izarea respec­tării şi imple­men­tării preved­er­ilor prezen­tei legi şi a reg­u­la­mentelor ce reies din prezenta lege, cu excepţia cazu­lui în care se speci­fică alt­fel în lege;

d)supraveg­herea şi con­trolul, prin inter­mediul Inspec­torat­u­lui Eco­logic de Stat, a exe­cutării preved­er­ilor prezen­tei legi şi a actelor nor­ma­tive apro­bate în baza prezen­tei legi;

e)elab­o­rarea actelor nor­ma­tive afer­ente leg­is­laţiei privind sub­stanţele chimice;

f)coor­donarea şi mon­i­tor­izarea activ­ităţilor Agenţiei pen­tru Sub­stanţe Chim­ice, inclu­siv prin exam­inarea şi apro­barea rapoartelor anuale a acesteia;

g)orga­ni­zarea şi coor­donarea activ­ităţilor de elab­o­rare a pro­gramelor şi pla­nurilor de acţi­uni în dome­niul man­age­men­tu­lui dura­bil al sub­stanţelor chim­ice, menţion­ate în art. 29, 30 şi 31 din prezenta lege;

h)coor­donarea activ­ităţilor de actu­alizare, con­form preved­er­ilor art. 32 din prezenta lege, a pro­gramelor şi pla­nurilor de acţi­uni în dome­niul man­age­men­tu­lui dura­bil al sub­stanţelor chim­ice, menţion­ate în art. 29, 30 şi 31 din prezenta lege;

i)coor­donarea activ­ităţilor de pregătire a rapoartelor privind îndeplinirea pro­gramelor şi pla­nurilor naţionale în dome­niul man­age­men­tu­lui dura­bil al sub­stanţelor chim­ice şi prezentarea aces­tora Guver­nu­lui, con­form preved­er­ilor art. 33 din prezenta lege;

j)par­tic­i­parea la elab­o­rarea noilor tratatelor inter­naţionale afer­ente prezen­tei legi sau amen­da­mentelor la tratatele inter­naţionale existente;

k)coor­donarea imple­men­tării tratatelor şi acor­durilor inter­naţionale în dome­niul de apli­care a prezen­tei legi, la care Repub­lica Moldova este parte;

l)coop­er­area cu Comisia Euro­peană şi insti­tuţi­ile sale în ceea ce priveşte leg­is­laţia privind sub­stanţele chimice;

m)elab­o­rarea actelor leg­isla­tive de rat­i­fi­care, acceptare, apro­bare sau ader­are la tratatele inter­naţionale afer­ente leg­is­laţiei privind sub­stanţele chimice;

n)colab­o­rarea, în dome­niul man­age­men­tu­lui sub­stanţelor chim­ice, cu alte state şi cu struc­turi sim­i­lare ale aces­tora în con­for­mi­tate cu leg­is­laţia naţion­ală, cu normele drep­tu­lui inter­naţional şi cu tratatele la care Repub­lica Moldova este parte.

Arti­colul 8. Autori­tatea pub­lică în dome­niul sub­stanţelor chimice

(1)Agenţia pen­tru Sub­stanţe Chim­ice, den­u­mită în con­tin­uare Agenţie, este un organ admin­is­tra­tiv pen­tru ges­tionarea leg­is­laţiei privind sub­stanţele chim­ice, cu statut de per­soană juridică dis­tinctă, sub­or­do­nat autorităţii admin­is­traţiei pub­lice cen­trale în dome­niul mediului.

(2)Activ­i­tatea Agenţiei se finanţează de la buge­tul de stat, pre­cum şi din alte surse sub formă de gran­turi, asis­tenţe tehnice, proiecte de coop­er­are inter­naţion­ală şi alte mijloace speciale.

(3) Reg­u­la­men­tul, struc­tura şi efectivul-​limită al Agenţiei sînt apro­bate prin hotărîre de Guvern. Arti­colul 9. Atribuţi­ile Agenţiei

(1) Agenţia exercită urmă­toarele atribuţii de bază:

a)asig­ură imple­mentarea şi ges­tionarea preved­er­ilor prezen­tei legi şi a reg­u­la­mentelor ce reies din prezenta lege, cu excepţia cazu­lui în care se speci­fică alt­fel în lege;

b)con­sti­tuie punc­tul focal pen­tru imple­mentarea tratatelor şi acor­durilor inter­naţionale în dome­niul de apli­care a prezen­tei legi, la care Repub­lica Moldova este parte;

c)con­sti­tuie punc­tul de legă­tură pen­tru comu­ni­carea şi coop­er­area cu Comisia Euro­peană şi insti­tuţi­ile sale în ceea ce priveşte leg­is­laţia privind sub­stanţele chimice;

d)par­ticipă la elab­o­rarea proiectelor de acte nor­ma­tive care să sta­bilească cer­inţe de regle­mentare a activ­ităţilor afer­ente leg­is­laţiei privind sub­stanţele chimice;

e)par­ticipă la elab­o­rarea proiectelor de pro­grame naţionale, menţion­ate în art. 29 al prezen­tei legi şi ela­bore­ază proiectele pla­nurilor naţionale de acţi­uni, menţion­ate în art. 30 al prezen­tei legi;

f)exam­inează noti­fi­caţii de export al sub­stanţelor chim­ice şi eliberează con­simţămînt pre­al­a­bil de import în con­for­mi­tate cu preved­er­ile Reg­u­la­men­tu­lui privind expor­tul şi impor­tul pro­duselor chim­ice periculoase;

g)autor­izează în baza art. 20 al prezen­tei legi, per­soanele fiz­ice şi juridice care des­făşoară activ­ităţi de pro­duc­ere, import, com­er­cializare sau uti­lizare a pro­duselor chim­ice periculoase;

h)asig­ură în baza art. 24 al prezen­tei legi, colectarea noti­ficărilor privind pro­dusele chim­ice care fac obiec­tul noti­ficării, crearea şi menţinerea Reg­istru­lui pro­duselor chim­ice de pe piaţa

Repub­licii Moldova şi altor baze de date;

i)ver­i­fică apli­carea şi respectarea în comun cu Inspec­toratul Eco­logic de Stat a condiţi­ilor din autor­iza­ţie de către agenţii eco­nomici autor­izaţi pen­tru pro­duc­erea, intro­duc­erea pe piaţă şi uti­lizarea sub­stanţelor sau ameste­curilor chim­ice periculoase;

j)coop­erează cu Inspec­toratul Eco­logic de Stat în pro­ce­sul de supraveg­here şi con­trol a exe­cutării prezen­tei legi şi a reg­u­la­mentelor ce reies din prezenta lege;

k)coop­erează cu alte state, insti­tuţii şi organ­isme inter­naţionale în aspectele legate de man­age­men­tul riscu­lui chimic;

l)comu­nică pub­licu­lui larg infor­maţii cu privire la preved­er­ile prezen­tei Legi şi infor­maţii privind riscurile pe care le prez­intă sub­stanţele chim­ice şi uti­lizarea în condiţii de secu­ri­tate a aces­tora, în cazul în care se con­sid­eră nece­sar pen­tru pro­tecţia sănătăţii umane şi a mediului;

m)acordă asis­tenţă con­sul­ta­tivă şi infor­maţion­ală agenţilor eco­nomici şi per­soanelor fiz­ice care des­făşoară activ­ităţi de pro­duc­ere, intro­duc­ere pe piaţă sau uti­lizare a sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice în ved­erea îndeplinirii de către aceş­tia a oblig­aţi­ilor ce le revin din Legea privind sub­stanţele chim­ice şi a reg­u­la­mentelor ce reies din prezenta lege;n) orga­nizează, sep­a­rat sau împre­ună cu alte autorităţi com­pe­tente, pregătirea per­son­alu­lui din sub­or­dine sau din alte min­is­tere şi insti­tuţii, impli­cat în apli­carea preved­er­ilor legale stip­u­late în prezenta lege;o) orga­nizează, în lim­itele com­pe­tenţei, sem­i­nare, con­fer­inţe şi expoz­iţii la nivel repub­li­can, regional şi inter­naţional pen­tru pro­movarea unui man­age­ment inte­grat al sub­stanţelor chimice;

p)prez­intă autorităţii admin­is­traţiei pub­lice cen­trale în dome­niul medi­u­lui rapoarte anuale privind activ­i­tatea sa şi dis­pune pub­li­carea lor;

q)îndeplineşte orice alte sarcini sta­bilite prin lege, în dome­niul său de activitate.

Arti­colul 10. Drep­turile şi oblig­aţi­ile Agenţiei

(1) Agenţia pen­tru sub­stanţe chim­ice are dreptul:

a)să solicite pro­ducă­to­rilor, impor­ta­to­rilor, dis­tribuito­rilor şi uti­liza­to­rilor îndeplinirea preved­er­ilor din actele leg­isla­tive şi alte acte nor­ma­tive în vigoare şi a condiţi­ilor de autorizare;

b)să solicite pro­ducă­to­rilor sau impor­ta­to­rilor să prez­inte fişa tehnică de secu­ri­tate pen­tru sub­stanţele şi ameste­curile chim­ice per­icu­loase de uz pro­fe­sional şi pen­tru alte pro­duse chim­ice, dacă este nece­sar pen­tru pro­tecţia sănătăţii şi a medi­u­lui înconjurător;

c)să solicite pro­ducă­to­rilor sau impor­ta­to­rilor să prez­inte datele privind pro­pri­etăţile per­icu­loase şi posi­bilele riscuri ale pro­duselor chim­ice pe care le furnizează, în con­for­mi­tate cu Reg­u­la­men­tul privind clasi­fi­carea, etichetarea şi ambalarea sub­stanţelor şi ameste­curilor şi Reg­u­la­men­tul privind Fişa tehnică de secu­ri­tate apro­bate prin hotărîre de Guvern;

d)să solicite pro­ducă­to­rilor sau impor­ta­to­rilor efec­tu­area inves­ti­gaţi­ilor pen­tru a evalua pro­pri­etăţile per­icu­loase ale sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice în lab­o­ra­toare con­forme cu Reg­u­la­men­tul privind prin­cipi­ile bunei prac­tici de lab­o­ra­tor apro­bat prin hotărîre de Guvern, în urmă­toare situaţii:

i. în cazul lip­sei infor­maţi­ilor nece­sare con­form alin. (1) al art. 12;

ii.dacă sub­stanţa chim­ică intro­dusă pe piaţă con­sti­tuie un pro­dus nou autohton;

iii.dacă au apărut date în lit­er­atura şti­inţi­fică de spe­cial­i­tate cu privire la potenţialele peri­cole ale sub­stanţei sau sub­stanţelor com­po­nente ale amestecu­lui chimic;

e)să solicite pro­ducă­to­rilor, impor­ta­to­rilor, dis­tribuito­rilor şi uti­liza­to­rilor, deţină­to­rilor de autor­iza­ţii sau per­misuri, să ţină evi­denţa sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice, în forma cerută de actele leg­isla­tive şi de alte acte nor­ma­tive în vigoare, şi de a ver­i­fica această evidenţă;

f)să solicite pro­ducă­to­rilor sau impor­ta­to­rilor, deţină­to­rilor de autor­iza­ţii sau per­misuri să prez­inte rapoarte, infor­maţii şi noti­ficări în forma cerută de actele leg­isla­tive şi de alte acte nor­ma­tive în vigoare sau apro­bate ulte­rior pen­tru asig­u­rarea aplicării prezen­tei legi;

g)să aibă acces, con­form leg­is­laţiei în vigoare, în locurile de des­făşu­rare a activ­ităţii ale agenţilor eco­nomici care intro­duc pro­duse chim­ice pe piaţă în scopul ver­i­ficării exe­cutării prezen­tei Legi;

h)să aibă acces la toate infor­maţi­ile, datele tehnice, cu orice formă, nece­sare ver­i­ficări­iex­e­cutării prezen­tei Legi, cu respectarea con­fi­denţial­ităţii, pre­cum şi ver­i­ficării condiţi­ilor de depoz­itare a sub­stanţelor şi ameste­curilor chimice;

i)să orga­nizeze şi să efectueze vizite de con­sul­tanţă în scopul famil­iar­izării agenţilor eco­nomici cu cer­inţele actelor nor­ma­tive ce ţin, spre exem­plu, de clasi­fi­carea, etichetarea şi ambalarea sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice şi de înreg­is­trarea, eval­u­area, autor­izarea şi restricţionarea sub­stanţelor chimice;

j) să retragă autor­iza­ţia sau per­misul, în cazul încăl­cării de către tit­u­lar a preved­er­ilor leg­is­laţiei în vigoare şi a condiţi­ilor autorizării.

(2) Agenţia pen­tru sub­stanţe chim­ice are urmă­toarele obligaţii:

a)să asig­ure actu­alizarea anu­ală a Reg­istru­lui pro­duselor chim­ice exis­tente pe piaţa Repub­licii Moldova şi altor baze de date;

b)să asig­ure în con­for­mi­tate cu leg­is­laţia în vigoare păs­trarea con­fi­denţial­ităţii infor­maţiei com­er­ciale obţinute în pro­ce­sul îndeplinirii oblig­aţi­ilor de serviciu;

c)să informeze oper­a­tiv organele cen­trale refer­i­tor la depistarea încăl­cărilor care pot con­duce la polu­area medi­u­lui încon­jură­tor sau cauza prej­u­di­ciu sănătăţii populaţiei.

Arti­colul 11. Atribuţi­ile altor autorităţi admin­is­traţiei pub­lice cen­trale în con­for­mi­tate cu prezenta lege

(1) Autori­tatea admin­is­traţiei pub­lice cen­trale în dome­niul sănătăţii:

a)iniţi­ază şi pro­movează, împre­ună cu cele­lalte autorităţi com­pe­tente, acte nor­ma­tive refer­i­toare la pro­tecţia sănătăţii şi la eval­u­area şi con­trolul riscu­lui pe care îl prez­intă pen­tru om sub­stanţele şi ameste­curile chim­ice periculoase;

b)iden­ti­fică şi eval­uează și ges­tionează riscurile pen­tru sănă­tatea umană prezen­tate de către sub­stanțele și ameste­curile chim­ice de pe piața Repub­licii Moldova;

c)orga­nizează cercetări şti­inţi­fice privind pro­pri­etăţile tox­i­co­log­ice ale sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice periculoase;

d)eliberează autor­iza­ţii pen­tru pro­duc­erea, impor­tul, com­er­cializarea şi uti­lizarea pro­duselor biodis­truc­tive.

(2) Autori­tatea admin­is­traţiei pub­lice cen­trale în dome­niul pro­tecţiei muncii:

a) iniţi­ază şi pro­movează, împre­ună cu cele­lalte autorităţi com­pe­tente, acte nor­ma­tive refer­i­toare la pro­tecţia sănătăţii şi secu­ri­tatea anga­jaţilor care des­făşoară activ­ităţi sau se află în locurile de muncă în care sunt prezente sub­stanţe ori ameste­curi chim­ice per­icu­loase, pre­cum şi la eval­u­area şi con­trolul riscu­lui pe care îl reprez­intă pen­tru om şi mediu sub­stanţele şi ameste­curile chim­ice periculoase.

(3) Autori­tatea admin­is­traţiei pub­lice cen­trale în dome­niul agri­cul­turii şi indus­triei alimentare:

a)eliberează autor­iza­ţii pen­tru pro­duc­erea, impor­tul, com­er­cializarea şi uti­lizarea pro­duselor de uz fitosanitar;

b)orga­nizează cercetări privind impactul pro­duselor de uz fitosan­i­tar şi a fer­til­izanţilor asupra agrocenozelor.

(4)Autori­tatea admin­is­traţiei pub­lice cen­trale în dome­niul pro­tecţiei civile şi situ­aţi­ilor excepţionale:

a) acordă asis­tenţă spe­cial­izată Ser­vi­ci­u­lui Vamal şi altor insti­tuţii cu atribuţii abil­i­tate în com­bat­erea trafi­cu­lui şi uti­lizării ilicite a sub­stanţelor chim­ice periculoase.

(5)Autori­tatea admin­is­traţiei pub­lice cen­trale în dome­niul activ­ităţii vamale:

a) real­izează con­trolul şi admiterea expor­tu­lui, impor­tu­lui sau tranz­i­t­u­lui, în baza actelor per­mi­sive ale sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice (autor­iza­ţiei şi/​sau noti­ficării con­form Con­venţiei de la Rotterdam).

Capi­tolul III RESPON­S­ABIL­ITĂŢI ŞI OBLIG­AŢI­UNI GEN­ERALE PEN­TRU AGENŢII ECO­NOMICI

Arti­colul 12. Respon­s­abil­ităţi gen­erale ale oper­a­to­rilor din lanţul de aprovizionare

(1) Pro­ducă­torii şi impor­ta­torii de sub­stanţe şi ameste­curi chim­ice sînt obligaţi:

a)să iden­ti­fice şi să eval­ueze pro­pri­etăţile per­icu­loase şi posi­bilele riscuri ale pro­duselor chim­ice pe care le furnizează;

b)să dis­pună de infor­maţii privind iden­ti­fi­carea, pro­pri­etăţile per­icu­loase şi posi­bile riscuri ale pro­duselor chim­ice pe care le furnizează;

c)în cazul lip­sei infor­maţi­ilor nece­sare con­form lit. a) şi nu există date disponi­bile pen­tru eval­u­area core­spun­ză­toare a pro­duselor chim­ice, să efectueze inves­ti­gaţii pen­tru a evalua pro­pri­etăţile per­icu­loase ale sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice în lab­o­ra­toare con­forme cu Reg­u­la­men­tul privind prin­cipi­ile bunei prac­tici de lab­o­ra­tor apro­bat prin hotărîre de Guvern.

d)să ofere uti­liza­to­rilor şi altor per­soane care manip­ulează pro­dusul chimic infor­maţii privind rezul­tatele eval­uării şi alte infor­maţii disponi­bile şi rel­e­vante privind pro­pri­etăţile per­icu­loase ale pro­dusu­lui chimic, privind riscurile şi măsurile de siguranţă;

e)să actu­al­izeze infor­maţi­ile ori de cîte ori cunoşt­inţe noi au devenit disponibile.

(2)Furni­zorii, dis­tribuitorii şi uti­liza­torii din aval sînt obligaţi:

a)să trans­mită mai departe în cadrul lanţu­lui de aprovizionare infor­maţi­ile furnizate de către pro­ducă­tori şi importatori;

b)să informeze pe ceilalţi actori din lanţul de aprovizionare despre noile infor­maţii pe care le– au iden­ti­fi­cat cu privire la peri­colele şi riscurile sub­stanţelor chimice.

(3) În scopul pre­venirii sau evitării daunei sănătăţii umane şi a medi­u­lui încon­jură­tor, toate per­soanele fiz­ice sau juridice care manip­ulează pro­duse chim­ice tre­buie să ia măsurile nece­sare de pro­tecţie pe care ele însele le-​au iden­ti­fi­cat sau le-​au fost comu­ni­cate în con­for­mi­tate cu prezen­tul articol.

Arti­colul 13. Infor­maţii privind peri­colul şi riscul sub­stanţelor şi ameste­curilor chimice

(1)Sub­stanţele şi ameste­curile chim­ice tre­buie să fie clasifi­cate şi etichetate cu date privind iden­ti­tatea agen­tu­lui eco­nomic care intro­duce pro­dusul chimic pe piaţă, iden­ti­tatea sub­stanţei sau pro­dusu­lui, pro­pri­etăţile per­icu­loase, iden­ti­tatea ele­mentelor com­po­nente care con­tribuie la clasi­fi­carea sub­stanţei, pre­cum şi măsurile de sig­u­ranţă pen­tru uti­lizare, în con­for­mi­tate cu Reg­u­la­men­tul privind clasi­fi­carea, etichetarea şi ambalarea sub­stanţelor şi ameste­curilor apro­bat prin hotărîre de Guvern.

(2)Furni­zorul unui pro­dus chimic de uz pro­fe­sional tre­buie să prez­inte des­ti­nataru­lui o Fişă tehnică de secu­ri­tate cu infor­maţii detal­i­ate pre­cum pro­pri­etăţile fizico-​chimice, date eco­log­ice şi tox­i­co­log­ice, infor­maţii privind peri­colele şi infor­maţii privind com­po­nen­tele, expunere şi pro­tecţie indi­vid­u­ală, măsuri pen­tru acor­darea de prim-​ajutor şi în cazul răspîndirii nein­tenţion­ate în mediu, şi alte infor­maţii care pot fi nece­sare pen­tru a pro­teja sănă­tatea şi mediul încon­jură­tor, în con­for­mi­tate cu Reg­u­la­men­tul privind Fişa tehnică de secu­ri­tate apro­bată prin hotărîre de Guvern.

(3)Fişa tehnică de secu­ri­tate este întocmită în limba de stat.

Arti­colul 14. Ambalarea pro­duselor chimice

(1) Ambal­a­jele care conţin sub­stanţe sau ameste­curi chim­ice per­icu­loase respectă urmă­toarele cerinţe:

a)mate­ri­alele de con­fecţie a ambal­a­jelor şi a sis­temelor de închidere să nu fie sus­cep­ti­bile de a fi ata­cate de conţinut, nici să formeze cu acesta com­puşi periculoşi;

b)ambal­a­jele şi sis­temele de închidere să fie rezis­tente şi solide, ast­fel încât să fie exclusă orice posi­bil­i­tate de pierdere de pro­dus şi să îndeplin­ească cri­teri­ile de sig­u­ranţă în condiţii nor­male de manipulare;

(2)Ambal­a­jele care conţin o sub­stanţă sau un amestec per­icu­los, livrat pub­licu­lui larg, tre­buie să nu aibă o formă sau un aspect care să atragă ori să stîrnească curi­oz­i­tatea activă a copi­ilor, sau care să inducă în eroare con­suma­torii şi, de aseme­nea, tre­buie să nu aibă o prezentare sim­i­lară sau un aspect utilizat(ă) pen­tru pro­dusele ali­mentare sau pen­tru hrana pen­tru ani­male sau pen­tru pro­dusele cos­met­ice ori med­i­c­i­nale, care să inducă în eroare consumatorii.

(3)Regle­men­tări supli­mentare privind ambalarea pro­duselor chim­ice sînt sta­bilite de Guvern.

Arti­colul 15. Prezentarea infor­maţiei

(1) Per­soanele fiz­ice şi juridice impli­cate pro­fe­sional în manip­u­larea sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice vor furniza, la solic­itarea autorităţii cen­trale pen­tru sub­stanţe chim­ice, infor­maţii despre pro­dusele chim­ice şi manip­u­larea aces­tora, nece­sare pen­tru eval­u­area riscurilor pen­tru sănă­tate sau pen­tru mediu şi a măsurilor de reduc­ere a riscurilor.

(2) Per­soanele fiz­ice şi juridice care pro­duc, importă sau com­er­cial­izează un pro­dus chimic tre­buie să raporteze autorităţii cen­trale pen­tru sub­stanţe chim­ice orice infor­maţii noi privind peri­colele şi riscurile de care aceş­tia sînt conş­tienţi în cazul în care infor­maţi­ile pot influenţa:

a)condiţi­ile autor­iza­ţi­ilor eliberate;

b)clasi­fi­carea sub­stanţei chim­ice datorită efectelor can­ceri­gene sau muta­gene sau a efectelor asupra repro­duc­erii sau alte efecte serioase de îngri­jo­rare echivalentă.

(3) Modal­i­tatea şi for­matul de prezentare a infor­maţiei va fi sta­bil­ită prin acte nor­ma­tive apro­bate de Guvern.

Arti­colul 16. Cal­i­fi­carea per­son­alu­lui con­sul­tant chimist

(1)Per­soanele juridice care des­făşoară activ­ităţi cu pro­duse chim­ice tre­buie să aibă acces la exper­tiza nece­sară pen­tru a se con­forma cu leg­is­laţia şi pen­tru a-​şi asuma respon­s­abil­i­tatea . Agenţii eco­nomici tre­buie să anga­jeze o per­sonă cal­i­fi­cată (numită în con­tin­uare con­sul­tant chimist), care va asigura ges­tionarea sub­stanţelor şi ameste­curilor chimice.

(2)Con­sul­tan­tul chimist tre­buie să cunoască cer­inţele prezen­tei legi şi a reg­u­la­mentelor apro­bate în temeiul aces­teia şi a altor acte leg­isla­tive şi nor­ma­tive în dome­niul secu­rităţii chimice.

Capi­tolul IV. Inter­dicţii şi Restricţii

Arti­colul 17. Inter­dicţii şi restricţii pen­tru unele sub­stanţe şi ameste­curi chimice

(1)Substanţele şi ameste­curile chim­ice pot fi interzise sau restricţion­ate, dacă este nece­sar pen­tru pro­tecţia sănătăţii şi a medi­u­lui înconjurător.

(2)Inter­dicţi­ile şi restricţi­ile sînt sta­bilite de către Guvern.

(3)Lista sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice interzise şi restricţion­ate la impor­tul, intro­duc­erea pe piaţă, expor­tul şi alte tipuri de manip­ulări, inclu­siv la uti­lizarea lor în arti­cole, va fi ajus­tată în con­for­mi­tate cu mod­i­ficările oper­ate la nivel internaţional.

(4)Regle­men­tările privind pro­duc­erea, intro­duc­erea pe piaţă şi uti­lizarea unor sub­stanţe şi ameste­curi chim­ice, pre­cum mer­cu­rul, plumbul, cad­miul, com­puşii organici ai sta­ni­u­lui şi cro­mul hexa­va­lent în ambal­aje sau com­po­nen­tele de ambal­aje, în acu­mu­la­tori şi baterii, în echipa­mente elec­trice şi elec­tron­ice şi în alte arti­cole sau dis­poz­i­tive se sta­bilesc prin acte nor­ma­tive apro­bate prin hotărîre de Guvern.

(5)Pro­ducă­torii de deter­genţi pot intro­duce deter­genţi pe piaţă dacă agenţii ten­sioac­tivi conţin­uţi în deter­genţi îndeplinesc cri­teri­ile pen­tru biodegradarea aer­obă finală, pre­văzute de Reg­u­la­men­tul privind deter­genţii apro­bat de Guvern, şi dacă sub­stanţele chim­ice şi agenţii ten­sioac­tivi conţin­uţi în deter­genţi îndeplinesc condiţi­ile pre­văzute de prezenta lege şi Reg­u­la­men­tul privind detergenţii.

(6)Lista agenţilor ten­sioac­tivi a căror uti­lizare în deter­genţi este interzisă şi regle­men­tări supli­mentare sînt apro­bate de Guvern.

(7)Autori­tatea admin­is­traţiei pub­lice cen­trale în dome­niul medi­u­lui imple­mentează tratatele inter­naţionale rat­ifi­cate de către Repub­lica Moldova care cuprind inter­dicţii şi restricţii.

Capi­tolul V. Expor­tul şi impor­tul sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice periculoase

Arti­colul 18. Expor­tul şi impor­tul sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice periculoase

(1)Exportatorii şi impor­ta­torii de pro­duse chim­ice tre­buie să se con­formeze cu Reg­u­la­men­tul privind expor­tul şi impor­tul sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice per­icu­loase apro­bat de Guvern, bazat pe Con­venţia de la Rot­ter­dam privind pro­ce­dura de con­simţămînt pre­al­a­bil în cunoşt­inţă de cauză, aplic­a­bilă anu­mi­tor pro­duşi chimici per­icu­loşi şi pes­ti­cide care fac obiec­tul com­erţu­lui internaţional.

(2)Autoritatea admin­is­traţiei pub­lice cen­trale în dome­niul medi­u­lui este respon­s­abilă pen­tru imple­mentarea Con­venţiei de la Rotterdam.

(3)Agenţia pen­tru Sub­stanţe Chim­ice este autori­tatea naţion­ală desem­nată pen­tru sarcinile admin­is­tra­tive legate de imple­mentarea şi ges­tionarea Con­venţiei de la Rotterdam.

Capi­tolul VI. Prin­cipi­ile bunei prac­tici de laborator

Arti­colul 19. Prin­cipi­ile bunei prac­tici de laborator

Eval­u­area pro­pri­etăţilor per­icu­loase ale sub­stanţelor chim­ice, menţion­ată la alin­ea­tul (1) de la arti­colul 12 al prezen­tei legi, se des­făşoară în lab­o­ra­toare con­forme cu Reg­u­la­men­tul privind prin­cipi­ile bunei prac­tici de lab­o­ra­tor apro­bat prin hotărîre de Guvern.

Capi­tolul VII. AUTOR­IZAREA

Arti­colul 20. Autor­iza­ţia pen­tru pro­duc­erea, impor­tul, com­er­cializarea şi uti­lizarea pro­duselor chim­ice periculoase

(1)Următoarele pro­duse chim­ice nu pot fi pro­duse, impor­tate, com­er­cial­izate şi uti­lizate fără autor­iza­ţia din partea autorităţilor desemnate:

a)pro­dusele de uz fitosanitar;

b)pro­dusele biodestructive;

c)alte pro­duse chim­ice cu efecte grave asupra sănătăţii şi a medi­u­lui, cum ar fi sub­stanţele ce dis­trug stratul de ozon, polu­anţii organici per­sis­tenţi, deter­genţii ce conţin agenţi ten­si­ac­tivi care nu îndeplinesc cri­teri­ile pen­tru biodegradarea aer­obă finală şi alte sub­stanţe chim­ice indus­tri­ale periculoase.

(2)Autorizaţiile sînt elib­er­ate de către:

a)autori­tatea admin­is­traţiei pub­lice cen­trale în dome­niul agri­cul­turii şi indus­triei ali­mentare pen­tru pro­dusele de uz fitosanitar;

b)autori­tatea admin­is­traţiei pub­lice cen­trale în dome­niul sănătăţii pen­tru pro­dusele biodestructive;

c)Agenţia pen­tru Sub­stanţe Chim­ice pen­tru pro­dusele chim­ice enu­mer­ate la lit­era c) alineatul

(1) al prezen­tu­lui articol.

Arti­colul 21. Condiţi­ile de elib­er­are a autorizaţiei

(1)Autorizaţia poate fi acor­dată în cazul în care:

a)efectele asupra sănătăţii şi a medi­u­lui sînt accept­abile atunci cînd pro­dusul chimic este uti­lizat pen­tru scopul urmărit;

b)pro­dusul chimic este nece­sar pen­tru scopul spec­i­fi­cat în cer­erea de apli­care şi nu pot fi înlocuite cu pro­duse chim­ice sau cu tehnologii alter­na­tive mai sigure.

(2) Solic­i­tan­tul de autor­iza­ţie tre­buie să întrunească urmă­toarele condiţii:

a)deţine cel puţin un con­sul­tant chimist care să cunoască preved­er­ile prezen­tei legi şi a reg­u­la­mentelor ce vor fi apro­bate în baza legii, pre­cum şi cer­inţele altor acte leg­isla­tive şi nor­ma­tive privind secu­ri­tatea chimică;

b)asig­ură îndeplinirea măsurilor nece­sare pen­tru pre­venirea şi lim­itarea con­secinţelor inci­den­telor şi acci­den­telor cu impli­care a sub­stanţelor chim­ice cu posi­bilele efecte de impact neg­a­tiv asupra vieţii şi sănătăţii per­son­alu­lui pro­priu, pop­u­laţiei şi medi­u­lui înconjurător;

c)dis­pune de asig­u­rare sau de orice altă garanţie finan­ciară în mărime de 3% din val­oarea lotu­lui de pro­ducţie sau import, care ar putea să-​i recu­pereze posi­bilele daune;

d)dis­pune de un fond pro­priu de mijloace finan­ciare, sufi­cient pen­tru ges­tionarea şi elim­inarea deşeurilor de sub­stanţe chim­ice gen­er­ate din pro­pria activ­i­tate, inclu­siv a stocurilor de sub­stanţe chim­ice cu ter­men expirat;

e)insti­tuie şi menţine un sis­tem pro­priu de con­trol, apro­bat de Ser­vi­ciul Pro­tecţiei Civile şi Situ­aţi­ilor Excepţionale, de pregătire a inter­venţiei de urgenţă în cazul inci­den­telor sau acci­den­telor cu impli­carea sub­stanţelor chim­ice periculoase;

f)insti­tuie şi menţine în activ­i­tatea pro­prie evi­denţa pro­duc­erii, impor­tu­lui, com­er­cial­izării şi uti­lizării pro­duselor chim­ice per­icu­loase în Reg­istrul de evi­denţă, în con­for­mi­tate cu leg­is­laţia în vigoare;

g)deţine autor­iza­ţii, avize şi alte doc­u­mente pre­văzute de leg­is­laţia în vigoare;

h)insti­tuie şi menţine un sis­tem de infor­mare a pub­licu­lui, în con­for­mi­tate cu leg­is­laţia în vigoare.

Arti­colul 22. Elib­er­area, sus­pendarea sau retragerea autorizaţiei

(1)Pen­tru obţinerea autor­iza­ţiei, solic­i­tan­tul depune la autorităţile menţion­ate la alin. (2) de la art. 19 al prezen­tei legi actele nece­sare pre­văzute în Anexa nr. 1 la prezenta lege.

(2)Autor­iza­ţia se eliberează în termenele sta­bilite în Anexa nr. 2 la prezenta lege.

(3)Autorizaţia se eliberează pen­tru o perioadă de pînă la 5 ani.

(4) Cos­tul şi ter­menul de val­a­bil­i­tate a autor­iza­ţi­ilor pen­tru pro­duc­erea, impor­tul, com­er­cializarea şi uti­lizarea pro­duselor chim­ice menţion­ate la alin. (1) al art. 20 al prezen­tei legi sînt spec­ifi­cate în Anexa nr. 2 la prezenta lege.

(5)Autorizaţia se sus­pendă în temeiul alin. (2), art. 10 din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind regle­mentarea prin autor­izare a activ­ităţii de întreprinzător.

(6)Autorizaţia se retrage în temeiul art. 11 din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind regle­mentarea prin autor­izare a activ­ităţii de între­prinză­tor, pre­cum şi în toate cazurile în care se con­stată că:

a)tit­u­larul de autor­iza­ţie nu a respec­tat preved­er­ile leg­is­laţiei în vigoare privind sub­stanţele chim­ice pe par­cur­sul des­făşurării activ­ităţii sau condiţi­ile pre­văzute în autor­iza­ţie şi/​sau a folosit pro­dusul chimic pen­tru alte scop­uri decît cele spec­ifi­cate în autorizaţie;

b)se descop­eră că s-​au furnizat indi­caţii false sau înşelă­toare asupra datelor pe baza cărora a fost acor­dată autorizaţia;

c)apar noi infor­maţii privind riscul uti­lizării sub­stanţelor şi ameste­curilor, necunos­cute la data eliberării autor­iza­ţiei, care pot afecta sănă­tatea pop­u­laţiei sau mediul înconjurător.

(7) Autor­iza­ţia se retrage de către emi­tent în cel mult 2 zile lucră­toare în baza noti­ficării ofi­ciale din partea autorităţii cen­trale pen­tru sub­stanţe chimice.

Capi­tolul VIII. Per­misul pen­tru activ­ităţi de manip­u­lare a pro­duselor chim­ice foarte periculoase

Arti­colul 23. Per­misul pen­tru activ­ităţi de manip­u­lare a pro­duselor chim­ice foarte periculoase

(1)Acordarea de per­misuri este nece­sară pen­tru urmă­toarele activităţi:

a)manip­u­larea (uti­lizarea) nepro­fe­sion­ală a pro­duselor chim­ice foarte periculoase;

b)trans­ferul pro­fe­sion­ist a pro­duselor chim­ice foarte periculoase.

(2) Per­misul nu este nece­sar pentru:

a) trans­ferul pro­fe­sion­ist celor ce au drep­tul de a com­er­cial­iza cu amă­nun­tul medica­mente către consumatori;

b) pro­dusele care sînt regle­men­tate în legi cu privire la pro­dusele ali­mentare şi hrana pen­tru animale.

(3) Pro­dusele chim­ice foarte per­icu­loase pot fi trans­fer­ate numai: a) pen­tru uz profesional;

b) celor care deţin per­mis în con­for­mi­tate cu alin­ea­tul (1) al prezen­tu­lui arti­col, sau c) celor menţion­aţi în alin­ea­tul (2) al prezen­tu­lui articol.

(4) Cei care trans­feră pro­duse chim­ice în con­for­mi­tate cu alin­ea­tul (3) al prezen­tu­lui arti­col tre­buie să ţină evi­denţa trans­fer­urilor de pro­duse chim­ice per­icu­loase în Reg­istrul de evi­denţă, în con­for­mi­tate cu leg­is­laţia în vigoare.

Arti­colul 24. Elib­er­area, sus­pendarea şi retragerea permisului

(1) Per­misul pen­tru activ­ităţile menţion­ate la alin­ea­tul (1) al arti­colu­lui 23 al prezen­tei legi poate fi elib­erat în cazul în care:

a) solic­i­tan­tul are vîrsta peste 18 ani;

b) pro­dusul este nece­sar pen­tru scop­uri artis­tice şi şti­inţi­fice sau scop­uri similare;

c) pro­dusul chimic este uti­lizat în aşa mod încît o can­ti­tate mică de substanţă(e) foarte periculoasă(e) este(sînt) elim­i­nate în mediu.

(2) Per­misul este elib­erat de către Agenţia pen­tru sub­stanţe chim­ice şi este acor­dat pen­tru o perioadă de 5 ani.

(3) Pen­tru obţinerea per­misu­lui, solic­i­tan­tul depune la Agenţia pen­tru sub­stanţe chim­ice cer­erea de elib­er­are a per­misu­lui care va include dosarul tehnic, în limba de stat, al pro­dusu­lui chimic pen­tru care se solic­ită per­misul. Dosarul tehnic va conţine:

a)iden­ti­tatea sub­stanţei şi/​sau sub­stanţelor com­ponenete ale amestecu­lui chimic;

b)rezul­tatele testelor de eval­u­are a pro­pri­etăţilor per­icu­loase ale substanţei(lor);

c)date privind can­ti­tatea de pro­dus chimic pre­văzută pen­tru manip­u­lare de către solicitant;

d)modul pre­văzut de uti­lizare a pro­dusu­lui chimic;

e)rezul­tatele eval­uării riscurilor substanţei(lor).

(4)Agenţia va elib­era per­misul pen­tru activ­ităţi de manip­u­lare a pro­duselor chim­ice foarte per­icu­loase în mod gra­tuit, în ter­men de pînă la 90 de zile de la data depunerii dosaru­lui tehnic ale pro­dusu­lui chimic în cazul în care sînt îndepli­n­ite condiţi­ile de la alin­ea­tul (1) al prezen­tu­lui articol.

(5)Agenţia poate speci­fica condiţii supli­mentare în per­mis cu privire la manip­u­larea şi uti­lizarea pro­dusu­lui chimic.

(6)Retragerea per­misu­lui pen­tru activ­ităţi de manip­u­lare a pro­duselor chim­ice foarte per­icu­loase se va efec­tua în condiţi­ile Legii nr. 160 din 22.07.2011 privind regle­mentarea prin autor­izare a activ­ităţii de întreprinzător.

Capi­tolul IX. Noti­fi­carea pro­duselor chimice

Arti­colul 25. Noti­fi­carea pro­duselor chimice

(1) Pro­dusele chim­ice care urmează a fi notifi­cate sînt acele pro­duse care aparţin Lis­tei pro­duselor chim­ice care fac obiec­tul noti­ficării inclusă în Reg­u­la­men­tul de creare şi menţinere a Reg­istru­lui pro­duselor chim­ice de pe piaţa Repub­licii Moldova apro­bat prin hotărîre de Guvern.

(2)Orice per­soană juridică care iniţi­ază sau des­făşoară o activ­i­tate de pro­duc­ere sau import a unui pro­dus chimic care face obiec­tul noti­ficării tre­buie să noti­fice Agenţia pen­tru Sub­stanţe Chim­ice. Noti­fi­carea urmează a fi emisă de îndată ce a început activ­i­tatea şi tre­buie să includă iden­ti­tatea noti­fi­ca­toru­lui, iden­ti­tatea produsului(elor) chimic(e), alte date privind produsul(ele) chimic(e) în con­for­mi­tate cu Reg­u­la­men­tul de creare şi menţinere a Reg­istru­lui pro­duselor chim­ice de pe piaţa Repub­licii Moldova apro­bat prin hotărîre de Guvern.

(3)Notificatorul tre­buie să actu­al­izeze datele de noti­fi­care şi să raporteze anual, pînă la 31 mar­tie, Agenţiei pen­tru Sub­stanţe Chim­ice infor­maţii cu privire la pro­dusele chim­ice fab­ri­cate sau impor­tate în ultimul an calendaristic.

(4)Un agent eco­nomic care inter­me­di­ază impor­tul pro­duselor chim­ice poate să solicite autorităţii admin­is­traţiei pub­lice cen­trale în dome­niul medi­u­lui per­mi­si­unea de a noti­fica pro­dusele chim­ice către Agenţia pen­tru Sub­stanţe Chim­ice în numele importatorilor.

(5)Agenţia va face datele disponi­bile pen­tru alte insti­tuţii de stat respec­tînd în ace­laşi timp nece­si­tatea de con­fi­denţial­i­tate. Infor­maţi­ile cu privire la un pro­dus chimic care în con­for­mi­tate cu regle­men­tările privind etichetarea şi Fişa tehnică de secu­ri­tate urmează a fi dezvăluite pub­licu­lui nu pot fi invo­cate ca con­fi­denţiale de către notificator.

Arti­colul 26. Pro­dusele chim­ice care fac obiec­tul notificării

(1) Lista pro­duselor care fac obiec­tul noti­ficării, pro­ce­durile de noti­fi­care a aces­tora, termenele lim­ită de depunere, conţin­u­tul de noti­fi­care a unui pro­dus chim­ice, pre­cum şi pro­ce­durile de colectare, pre­lu­crare şi uti­lizare a datelor notifi­cate sînt sta­bilite în Reg­u­la­men­tul de creare şi menţinere a Reg­istru­lui pro­duselor chim­ice exis­tente pe piaţa Repub­licii Moldova apro­bat prin hotărîre de Guvern.

(2) Orice per­soană fiz­ică sau juridică, care este oblig­ată să prez­inte infor­maţii în con­for­mi­tate cu prezenta lege tre­buie să ţină evi­denţa şi să păstreze datele şi alte infor­maţii pre­văzute în prezenta lege şi reg­u­la­men­tul menţionat la alin­ea­tul (1) al prezen­tu­lui arti­col timp de cel puţin zece ani.

Capi­tolul X. Depoz­itarea, păs­trarea şi com­erţul cu amă­nun­tul a pro­duselor chim­ice Articolul

27. Depoz­itarea şi păs­trarea pro­duselor chimice

(1) Pro­ducă­torii, impor­ta­torii, dis­tribuitorii şi uti­liza­torii din aval depozitează şi păstrează pro­dusele chim­ice în aşa fel încît să nu pună în peri­col mediul încon­jură­tor, viaţa şi sănă­tatea oamenilor..

(2)Per­soanele fiz­ice şi juridice menţion­ate la alin­ea­tul (1) au oblig­aţia de a colecta, stoca şi elim­ina în condiţii de sig­u­ranţă deşeurile de pro­duse chim­ice per­icu­loase şi deşeurile de ambal­aje uti­lizate pen­tru pro­duse chim­ice per­icu­loase, în con­for­mi­tate cu regle­men­tările de ges­tionare a deşeurilor apro­bate de Guvern.

(3)Depoz­itarea pro­duselor chim­ice per­icu­loase se per­mite numai în depozite, proiec­tate, con­stru­ite şi ame­na­jate în con­for­mi­tate cu normele în con­strucţii sau recon­stru­ite în acest scop şi des­ti­nate exclu­siv depoz­itării aces­tor produse.

(4)Pro­dusele chim­ice se păstrează doar în ambal­a­jul producătorului.

(5)Depoz­itarea pro­duselor chim­ice per­icu­loase neam­bal­ate este interzisă, cu excepţia pro­duselor chim­ice enu­mer­ate în actele nor­ma­tive apro­bate de Guvern.

(6)Regle­men­tări tehnice privind depoz­itarea şi păs­trarea pro­duselor chim­ice sînt sta­bilite de Guvern.

Arti­colul 28. Com­erţul cu amă­nun­tul a pro­duselor chimice

(1)Produsele chim­ice care sunt com­er­cial­izate ca pro­duse pen­tru uz de către pop­u­laţie şi care pot fi vîn­dute în mag­a­zinele de spe­cial­i­tate pen­tru pro­duse chim­ice şi alte mag­a­zine, tre­buie să fie păs­trate sep­a­rat de alte arti­cole, ast­fel încît să nu vină în con­tact cu alte măr­furi, să nu se afle la îndemîna copi­ilor, iar con­suma­torii să nu fie induşi în eroare cu privire la scopul său.

(2) Cer­inţele pen­tru păs­trarea pro­duselor chim­ice în zona de vînzări şi modul de mar­care a zonei sînt sta­bilite de Guvern.

Capi­tolul XI. PRO­GRAME ŞI PLA­NURI DE ACŢI­UNE ŞI DE MĂSURI CE VIZEAZĂ MAN­AGE­MEN­TUL DURA­BIL AL SUB­STANŢELOR CHIMICE

Arti­colul 29. Pro­gramele şi pla­nurile de acţi­une privind man­age­men­tul dura­bil al sub­stanţelor chimice

Pro­gramele şi pla­nurile de acţi­une privind man­age­men­tul dura­bil al sub­stanţelor chim­ice vor viza:

a) crearea cadru­lui nor­ma­tiv şi insti­tuţional pen­tru a asigura man­age­men­tul dura­bil al sub­stanţelor chimice;

b)apli­carea preved­er­ilor prezen­tei legi, actelor strate­gice de dez­voltare naţion­ală, Strate­giei naţionale cu privire la reduc­erea şi elim­inarea polu­anţilor organici per­sis­tenţi şi a altor doc­u­mente de politici relevante;

c)crearea unor capac­ităţi spe­cial­izate şi infra­struc­turii în scopul asig­urării man­age­men­tu­lui eco­logic inofen­siv al sub­stanţelor chimice;

d)imple­mentarea preved­er­ilor tratatelor inter­naţionale la care Repub­lica Moldova este parte;

e)eval­u­area impactu­lui uti­lizării sub­stanţelor chim­ice asupra medi­u­lui şi sta­bilirea măsurilor de reduc­ere a riscurilor provo­cate de sub­stanţele chim­ice periculoase;

f)cri­teri­ile de eval­u­are a rezul­tatelor imple­men­tării măsurilor nom­i­nal­izate în pro­gramele şi în pla­nurile respective.

Arti­colul 30. Pro­gra­mul naţional privind man­age­men­tul dura­bil al sub­stanţelor chimice

(1)Pro­gra­mul naţional privind man­age­men­tul dura­bil al sub­stanţelor chim­ice (den­u­mit în con­tin­uare pro­gram naţional) con­sti­tuie doc­u­men­tul prin­ci­pal de plan­i­fi­care strate­gică pe ter­men lung, care deter­mină politi­cile stat­u­lui şi obiec­tivele speci­fice de dez­voltare a sis­temu­lui de man­age­ment dura­bil al sub­stanţelor chim­ice în ţară şi se aprobă, prin hotărîre de Guvern pen­tru o perioadă de 10 ani.

(2)Pro­gra­mul naţional sta­bileşte scop­uri, obiec­tive şi acţi­uni menite să creeze un sis­tem inte­grat de ges­tionare a sub­stanţelor chim­ice, efi­cient din punct de vedere tehnic, eco­nomic, social şi eco­logic, pre­cum şi cu evi­denţa imple­men­tării coor­do­nate a preved­er­ilor doc­u­mentelor de politici şi a tratatelor inter­naţionale în dome­niul dat la care Repub­lica Moldova este parte.

(3)Pro­gra­mul naţional se ela­bore­ază de către autori­tatea admin­is­traţiei pub­lice cen­trale în dome­niul medi­u­lui cu par­tic­i­parea Agenţiei pen­tru sub­stanţele chim­ice în con­for­mi­tate cu reg­ulile de elab­o­rare şi cer­inţele uni­fi­cate faţă de doc­u­mentele de politici sta­bilite prin leg­is­laţia în vigoare. Autorităţile admin­is­traţiei pub­lice cen­trale şi locale acordă asis­tenţa infor­maţion­ală şi orga­ni­za­torică nece­sară la elab­o­rarea pro­gra­mu­lui naţional, în lim­itele com­pe­tenţei lor funcţionale.

Arti­colul 31. Planul naţional de acţi­uni privind man­age­men­tul dura­bil al sub­stanţelor chimice

(1)Planul naţional de acţi­une în dome­niul sub­stanţelor chim­ice (den­u­mit în con­tin­uare plan naţional) prevede imple­mentarea politi­cilor de man­age­ment dura­bil al sub­stanţelor chim­ice, în con­for­mi­tate cu pro­gra­mul naţional, şi se aprobă, prin hotărîre de Guvern, în cal­i­tate de doc­u­ment de plan­i­fi­care pen­tru o perioadă de 5 ani.

(2)Planul naţional se ela­bore­ază de către Agenţia pen­tru sub­stanţele chim­ice în colab­o­rare cu autorităţile admin­is­traţiei pub­lice cen­trale şi locale, care acordă asis­tenţa nece­sară în lim­itele com­pe­tenţei funcţionale.

Arti­colul 32. Actu­alizarea pro­gra­mu­lui şi plan­u­lui naţional de acţi­uni privind man­age­men­tul dura­bil al sub­stanţelor chimice

(1)Agenţia pen­tru sub­stanţe chim­ice ela­bore­ază şi actu­al­izează peri­odic, după caz, pro­gra­mul şi planul naţional de acţi­uni privind man­age­men­tul dura­bil al sub­stanţelor chim­ice, în con­for­mi­tate cu oblig­aţi­u­nile sale în cadrul acor­durilor inter­naţionale la care ţara este Parte.

(2)La actu­alizarea pro­gra­mu­lui şi plan­u­lui naţional, autori­tatea cen­trală pen­tru sub­stanţe chim­ice oferă pub­licu­lui, în timp util, opor­tu­nităţi de a par­tic­ipa la acest pro­ces, în con­for­mi­tate cu leg­is­laţia şi pro­ce­durile în vigoare.

Arti­colul 33. Rapoartele privind imple­mentarea pro­gra­mu­lui şi plan­u­lui naţional privind man­age­men­tu­lui dura­bil al sub­stanţelor chimice

(1) Rapor­tul privind îndeplinirea pro­gra­mu­lui naţional şi plan­u­lui naţional se ela­bore­ază de către Agenţia pen­tru sub­stanţele chim­ice în colab­o­rare cu alte autorităţi pub­lice cen­trale şi locale şi locale şi se prez­intă Guver­nu­lui spre exam­inare pînă la 10 aprilie al anu­lui ce urmează după anul gestionar.

(2) Rapor­tul menţionat la alin­ea­tul (1) include anal­iza rezul­tatelor obţinute în anul de gestiune, relevă gradul de îndeplinire a obiec­tivelor gen­erale şi speci­fice sta­bilite în pro­gra­mul naţional şi activ­ităţilor pre­conizate în planul naţional de acţi­uni şi, în cazul unor devieri sem­ni­fica­tive de la obiec­tivele plan­i­fi­cate, proiec­tul amen­da­mentelor la pro­gra­mul naţional.

Capi­tolul XII Con­fi­denţial­i­tatea

Arti­colul 34. Con­fi­denţial­i­tatea informaţiilor

(1)Infor­maţi­ile obţinute de către autorităţi în con­for­mi­tate cu prezenta lege, şi care au car­ac­ter com­er­cial con­fi­denţial nu tre­buie să fie făcute publice.

(2)Autorităţile tre­buie să con­sidere urmă­toarele infor­maţii ca con­fi­denţiale şi care nu vor fi disponi­bile pen­tru public:

a) detalii privind com­poz­iţia inte­grală a amestecu­lui; b) scopul exact al uti­lizării şi de apli­care a substanţei;

c) legă­turile din­tre pro­ducă­tor sau impor­ta­tor şi dis­tribuitori sau uti­liza­torii din aval din lanţul de aprovizionare;

d) can­ti­tatea exactă a pro­duselor chim­ice (sub­stanţă sau amestec) fab­ri­cate sau intro­duse pe piaţă.

(3)În cazurile de urgenţă, în care este nece­sar pen­tru sig­u­ranţa şi pro­tecţia sănătăţii umane şi a medi­u­lui, Agenţia poate face infor­maţi­ile disponi­bile menţion­ate la alin­ea­tul (2) al prezen­tu­lui articol.

(4)Urmă­toarele infor­maţii impor­tante pen­tru sig­u­ranţa sănătăţii umane şi a medi­u­lui nu pot fi tratate ca confidenţiale:

a) den­u­mirea din nomen­clatura IUPAC a sub­stanţelor per­icu­loase; b) den­u­mirea com­er­cială a pro­dusu­lui chimic;

c) numele pro­ducă­toru­lui sau impor­ta­toru­lui şi a noti­fi­ca­toru­lui; d) clasi­fi­carea şi etichetarea substanţei;

e) date fizico-​chimice privind substanţa;

f) pro­ce­durile de pre­venire a efectelor adverse ale sub­stanţelor per­icu­loase sau pen­tru înlă­tu­rarea pro­pri­etăţilor per­icu­loase ale substanţelor;

g) date privind căile de con­t­a­m­inare a medi­u­lui şi organ­is­mu­lui uman cu sub­stanţa chim­ică şi căile de trans­for­mării aces­teia în mediul încon­jură­tor şi obiectele biologice;

h) rezul­tatele studi­ilor tox­i­co­log­ice şi ecotoxicologice;

i) nivel cal­cu­lat fără efect sau con­cen­traţie pre­dictibilă fără efect;

j) gradul de puri­tate al sub­stanţei şi anal­iza can­ti­ta­tivă a adi­tivilor, dacă aceş­tia sînt cunoscuţi ca per­icu­loşi, în cazul în care ast­fel de infor­maţii sînt esenţiale pen­tru clasi­fi­care şi etichetare;

k) măsurile pre­ven­tive reco­man­date în tim­pul uti­lizării şi măsurile de urgenţă;

l) infor­maţi­ile spec­ifi­cate în fişa tehnică de secu­ri­tate a unei sub­stanţe sau amestec chimic;

m) metodele analitice care fac posi­bilă iden­ti­fi­carea unei sub­stanţe per­icu­loase la elib­er­area ei în mediu, pre­cum şi deter­minarea expunerii directe a omului;

n) metodele de deter­minare a pro­prităţilor per­icu­loase ale sub­stanţelor chimice.

Capi­tolul XIII. SUPRAVEG­HEREA ŞI CONTROLUL

Arti­colul 35. Efec­tu­area supraveg­herii şi controlului

(1)Supraveg­herea şi con­trolul exe­cutării prezen­tei legi şi a reg­u­la­mentelor ce decurg din aceasta se pune în sarcina autorităţilor admin­is­traţiei pub­lice cen­trale indi­cate la art. 711, în limita com­pe­tenţelor atribuite.

(2)Con­trolul privind respectarea cer­inţelor prezen­tei legi şi a reg­u­la­mentelor apro­bate în baza aces­teia se efectuează de către Inspec­toratul Eco­logic de Stat, prin inter­mediul inspec­to­rilor de stat pen­tru mediu (în con­tin­uare – inspec­tori), în con­for­mi­tate cu prin­cipi­ile Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind con­trolul de stat asupra activ­ităţii de întreprinzător.

(3)Inspec­torii pot efec­tua prel­e­varea de probe şi con­trolul pre­lim­i­nar al conţin­u­tu­lui pro­dusu­lui chimic şi a arti­colu­lui cu scopul de a sta­bili dacă sînt îndepli­n­ite condiţi­ile pen­tru intro­duc­erea pe piaţă sau uti­lizare a pro­dusu­lui chimic şi a articolului.

(4)Per­soanele fiz­ice şi juridice tre­buie să admită efec­tu­area supraveg­herii şi con­trolu­lui, să ofere infor­maţi­ile şi noti­ficările nece­sare veridice şi să pună la dis­poz­iţie în mod gra­tuit inspec­toru­lui can­ti­tatea nece­sară de probe pen­tru testare.

(5)Cos­turile de prel­e­vare a probei şi de testare a pro­dusu­lui chimic şi a arti­colu­lui vor fi supor­tate de per­soana juridică sau fiz­ică de la care a fost luată proba, în cazul în care este sta­bilit în pro­ce­dura finală că aceasta nu core­spunde cu pro­pri­etăţile pre­scrise. În cazul în care proba core­spunde cu pro­pri­etăţile pre­scrise, cos­turile de prel­e­vare a probei şi de testare a pro­dusu­lui chimic şi a arti­colu­lui vor fi acoperite din resursele alo­cate în planul finan­ciar al Inspec­torat­u­lui Eco­logic de Stat.

(6)În tim­pul con­trolu­lui, inspec­torii au drep­tul de a avea acces în locurile de pro­duc­ere şi uti­lizare a pro­duselor chim­ice şi de a emite pre­scripţii nece­sare pen­tru a deter­mina per­soanele fiz­ice sau juridice să se con­formeze cu legislaţia.

Arti­colul 36. Drep­turile inspectorilor

(1) În tim­pul con­trolu­lui, inspec­torul, în limita com­pe­tenţei sale, are dreptul:

a)să emită o pre­scripţie de sus­pendare a activ­ităţii de fab­ri­care, import, com­er­cializare sau uti­lizare a pro­duselor chim­ice în cazul în care aceasta poate crea un peri­col imi­nent vieţii şi sănătăţii per­soanelor, inclu­siv medi­u­lui, cu adresarea în decur­sul a 3 zile lucră­toare în instanţa de jude­cată a Inspec­torat­u­lui Eco­logic de Stat;

b)să emită o pre­scripţie privind înlă­tu­rarea încăl­cărilor leg­is­laţiei privind sub­stanţele chimice.;

c)să întocmească un process-​verbal de apli­care a sancţi­u­nii ime­diat după emiterea actu­lui de con­trol în cazul exis­tenţei peri­colu­lui pen­tru viaţa şi sănă­tatea persoanelor..

(2)Emiterea pre­scripţi­ilor şi sancţi­u­nilor se real­izează în condiţi­ile Legii privind con­trolul de stat asupra activ­ităţii de întreprinzător.

(3)Recur­sul împotriva pre­scripţiei inspec­toru­lui de la lit. b), alin­ea­tul (1) al prezen­tu­lui arti­col nu eliberează per­soana fiz­ică sau juridică de oblig­aţia de a nu exe­cuta pre­scripţia sta­bil­ită pînă la momen­tul emi­terii hotărîrii defin­i­tive a instanţei de judecată.

Arti­colul 37. Cal­i­fi­carea inspectorilor

(1) Inspec­torii care efectuează con­trolul exe­cutării prezen­tei legi işi a reg­u­la­mentelor apro­bate în baza aces­teia pot fi per­soane care, în afară de condiţi­ile gen­erale din Legea privind ser­vi­ciul pub­lic şi statu­tul funcţionaru­lui pub­lic, au studii supe­rioare în dome­niul chimiei, tox­i­colo­giei, eco­tox­i­colo­giei, eval­uării peri­colelor şi riscurilor, man­age­men­tu­lui riscurilor şi/​sau tehnolo­giei, cu exa­m­enul tre­cut pen­tru famil­iar­izarea cu pro­dusele chimice.

(2) Autori­tatea pub­lică cen­tral pen­tru mediu, în colab­o­rare cu autori­tatea pub­lică cen­tral pen­tru sănă­tate şi autori­tatea pub­lic cen­trală pen­tru edu­caţie vor prevedea metoda de for­mare şi exa­m­enul de famil­iar­izare cu pro­duse chimice.

Capi­tolul XIV. RĂSPUN­DEREA PEN­TRU ÎNCĂL­CAREA LEG­IS­LAŢIEI PRIVIND SUB­STANŢELE CHIMICE

Arti­colul 38. Răspun­derea pen­tru încăl­carea leg­is­laţiei privind sub­stanţele chimice

(1)Încăl­carea leg­is­laţiei privind sub­stanţele chim­ice atrage răspun­dere în con­for­mi­tate cu preved­er­ile Codu­lui con­tra­venţional sau Codu­lui penal al Repub­licii Moldova, după caz.

(2)Răspun­derea pen­tru daunele provo­cate în tim­pul ori în urma inci­den­telor sau acci­den­telor cu impli­carea pro­duselor chim­ice ce pot sur­veni în tim­pul des­făşurării activ­ităţilor pre­văzute în autor­iza­ţie sau per­mis, care au avut ca urmare cauzarea prej­u­di­ci­u­lui sănătăţii pop­u­laţiei sau polu­area medi­u­lui, revine în întregime tit­u­laru­lui de autor­iza­ţie sau per­mis, în con­for­mi­tate cu preved­er­ile Codu­lui con­tra­venţional sau Codu­lui penal al Repub­licii Moldova, după caz.

Capi­tolul XV. DIS­POZ­IŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Arti­colul 39. Dis­poz­iţii tranzitorii

(1)Autor­iza­ţi­ile elib­er­ate pen­tru pro­duc­erea, impor­tul, com­er­cializarea şi uti­lizarea sub­stanţelor şi ameste­curilor chim­ice menţion­ate la lit. c) alin. (1), art. 19 din prezenta lege pînă la intrarea în vigoare a prezen­tei legi îşi menţin val­a­bil­i­tatea pînă la ter­menul pre­văzut, urmînd să fie reîn­reg­is­trate ulte­rior, în decur­sul a 60 de zile de la data intrării ei în vigoare, la Agenţia pen­tru sub­stanţe chim­ice în condiţi­ile prezen­tei legi.

(2)Per­soana fiz­ică sau per­soana juridică ce des­făşoară, la data intrării în vigoare a prezen­tei legi, activ­ităţi pen­tru care se aplică regimul de autor­izare şi con­trol pre­văzut în ea este oblig­ată să solicite autor­izarea sau elib­er­area per­misu­lui pen­tru activ­ităţi de manip­u­lare a pro­duselor chim­ice foarte per­icu­loase în ter­men de 60 de zile de la data intrării ei în vigoare dacă acest lucru nu era nece­sar ante­rior intrării în vigoare.

(3)În ter­men de 3 ani de la data întrării în vigoare a prezen­tei legi, Guver­nul va evalua efi­cienţa sis­temu­lui de elib­er­are a autor­iza­ţi­ilor şi a altor acte per­mi­sive pen­tru pro­duc­erea, impor­tul, com­er­cializarea şi uti­lizarea pro­duselor biodis­truc­tive şi a pro­duselor de uz fitosan­i­tar de către autorităţile admin­is­traţiei pub­lice cen­trale menţion­ate la lit. a) şi b), alin. (2) de la art. 19 al prezen­tei legi şi va hotărî asupra opor­tu­nităţii de elib­er­are a tuturor autor­iza­ţi­ilor pen­tru pro­duc­erea, impor­tul, com­er­cializarea şi uti­lizarea pro­duselor chim­ice per­icu­loase menţion­ate la alin. (1) de la art. 19 al prezen­tei legi de către Agenţia pen­tru Sub­stanţe Chim­ice şi asupra pro­ce­durii ulte­rioare de elib­er­are a autorizaţiilor.

(4)Licenţele elib­er­ate pen­tru impor­tul şi/​sau fab­ri­carea, depoz­itarea, com­er­cializarea angro a sub­stanţelor şi mate­ri­alelor chim­ice tox­ice, a arti­colelor şi pro­duselor chim­ice de menaj, pre­cum şi pen­tru impor­tul şi/​sau com­er­cializarea pro­duselor de uz fitosan­i­tar şi a fer­til­izanţilor pînă la intrarea în vigoare a prezen­tei legi îşi menţin val­a­bil­i­tatea pînă la ter­menul pre­văzut, cu posi­bil­i­tatea pre­lun­girii val­a­bil­ităţii pe o perioadă de pînă la 3 ani de la data intării în vigoare a prezen­tei legi.

(5) Per­soana fiz­ică sau per­soana juridică ce des­făşoară, la data intrării în vigoare a prezen­tei legi, activ­ităţi pen­tru care se aplică regimul de licenţiere pre­văzut de Legea nr. 451 din 30.07.2001 privind regle­mentarea prin licenţiere a activ­ităţii de între­prinză­tor este oblig­ată să solicite elib­er­area licenţei pen­tru genul de activ­i­tate des­făşu­rat, pe o durată de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezen­tei legi.

Arti­colul 40. Orga­ni­zarea exe­cutării şi ajustarea cadru­lui normativ

(1) Guver­nul, de la data adop­tării prezen­tei legi: a) în ter­men de şase luni va elab­ora şi aproba:

- Reg­u­la­men­tul privind orga­ni­zarea şi funcţionarea Agenţiei pen­tru Sub­stanţe Chim­ice; — Reg­u­la­men­tul privind expor­tul şi impor­tul de pro­duse chim­ice periculoase;

- Reg­u­la­men­tul privind clasi­fi­carea, etichetarea şi ambalarea sub­stanţelor şi ameste­curilor; — Reg­u­la­men­tul privind Fişa tehnică de securitate;

- Lista sub­stanţelor chim­ice interzise sau restricţion­ate; b) în ter­men de un an va elab­ora şi aproba:

- Reg­u­la­men­tul de creare şi menţinere a Reg­istru­lui pro­duselor chim­ice de pe piaţa Repub­licii Moldova;

- Reg­u­la­men­tul tehnic privind deter­genţii; c) în ter­men de un an:

- va elab­ora şi prezenta Par­la­men­tu­lui proiecte de acte leg­isla­tive pen­tru a pune în con­cor­danţă leg­is­laţia în vigoare cu preved­er­ile prezen­tei legi;

- va ajusta pro­pri­ile acte nor­ma­tive la preved­er­ile prezen­tei legi.

Arti­colul 41. Intrarea în vigoare a legii

(1)Prezenta lege intră în vigoare după 12 luni de la momen­tul pub­licării în Mon­i­torul Ofi­cial al Repub­licii Moldova.

(2)La data intrării în vigoare a prezen­tei legi, se abrogă Legea nr.1236-XIII din 03 iulie 1997 cu privire la regimul pro­duselor şi sub­stanţelor nocive.

PREŞED­IN­TELE PARLAMENTULUI

Read 16812 times Last mod­i­fied on Tues­day, 23 April 2013 05:42

Leave a comment