HomeItems fil­tered by date: Mai 2012
Items fil­tered by date: Mai 2012
Luni, 28 Mai 2012 05:04

Geo­por­tal de mediu

La etapa actu­ală Geo­por­talul de mediu, dez­voltat pe plat­formă car­tografi că web bazată pe com­po­nent geospaţiale open-​source, reprez­intă un potenţial real de îmbunătăţire a pro­ce­su­lui de luare a decizi­ilor în plan­i­fi­carea sis­temu­lui de ges­tionare a deșeurilor. Acest por­tal va găz­dui în curînd și alte seturi de date spaţiale rel­e­vante ale dome­ni­u­lui pro­tecția medi­u­lui din Repub­lica Moldova, dez­voltate în cadrul proiectelor de asis­tență tehnică. Apli­caţia este con­cepută pen­tru facil­itarea descoperirii şi schim­bu­lui de resurse de date geospaţiale pen­tru o comu­ni­tate extinsă de uti­liza­tori, furnizând mijloacele de căutare şi descoperire a seturilor de date. În per­spec­tivă, infra­struc­tura de date spaţiale va putea spri­jini dez­voltarea politi­cilor din alte domenii, și în spe­cial plan­ifi carea activ­ităţilor ce au un impact direct sau indi­rect asupra mediului.
Pub­lished in Eppo tools