HomeItems fil­tered by date: Aprilie 2015
Items fil­tered by date: Aprilie 2015

Joi, 6 noiem­brie 2014, Min­is­terul Medi­u­lui în partene­r­iat cu Min­is­terul Trans­por­turilor și Infra­struc­turii Dru­murilor și Agenția de Dez­voltare Region­ală Sud a orga­ni­zat Con­fer­ința finală în cadrul proiec­tu­lui “Con­venția pen­tru man­age­men­tul deșeurilor pen­tru nav­i­gația inte­rioară pe Dunăre (CO-​WANDA)”.

La lucrările con­fer­inței au par­tic­i­pat peste 50 de reprezen­tanți ai min­is­terelor de ramură, regiu­nilor, agenți eco­nomici, comu­nității dona­to­rilor și organ­is­melor inter­naționale din Moldova. Con­fer­ința a oferit spațiu pen­tru dis­cuții, încu­ra­jare și ori­entare a părților impli­cate în ved­erea atragerii investiţi­ilor pen­tru a per­mite dez­voltarea dura­bilă a sec­toru­lui de ges­tionare a deșeurilor, în con­for­mi­tate cu direcți­ile pri­or­itare sta­bilite în doc­u­mentele strate­gice în sec­torul man­age­men­tu­lui deșeurilor și dez­voltării trans­portu­lui naval în Repub­lica Moldova.

Pub­lished in Events

Proiec­tul „Inven­tari­erea, eval­u­area şi reme­dierea surselor antro­po­gene de polu­are a regiu­nilor Dunării de Jos din Ucraina, Româ­nia şi Repub­lica Moldova” (MIS ETC 995), finanțat de Pro­gra­mul Oper­ațional Comun România-​Ucraina-​Republica Moldova 20072013, are drept obiec­tiv sta­bilirea unei plat­forme de coop­er­are trans­frontal­ieră în regiunea Dunării de Jos pen­tru iden­ti­fi­carea surselor sem­ni­fica­tive de polu­are, mon­i­tor­izarea lor, schim­bul de infor­mații și elab­o­rarea unei strate­gii pen­tru reduc­erea sau elim­inarea efectelor aces­tora. Așa cum cele trei țări în cauză împărtășesc flu­viul Dunărea ca o uni­tate hidro­log­ică unică, polu­area într-​o regiunea afectează rapid și alte regiuni, ast­fel încît toți partenerii sunt intere­sați să coop­ereze în cadrul aces­tui proiect.

Pe par­cur­sul derulării proiec­tu­lui, vor avea loc o serie de inves­ti­gații, cu impli­carea celor trei țări, în ceea ce privește sursele de polu­are a solu­lui și a apei (inclu­siv locurile de sto­care a deșeurilor per­icu­loase) în regiunea Dunării de Jos, o eval­u­are a riscurilor aso­ci­ate cu aceste surse, și va fi elab­o­rată o strate­gie trans­frontal­ieră de man­age­ment a riscurilor și situ­ați­ilor de urgență proven­ite de la sursele de polu­are identificate.

Obiec­tivele speci­fice ale proiec­tu­lui sunt:

 • Anal­iza stării actuale a depozitelor de pro­duse chim­ice și a apelor rezid­uale dev­er­sate în regiunea Dunării de Jos și sta­bilirea pri­or­ităților cu privire la modal­i­tatea de reduc­ere sau elim­inare a lor;
 • Reduc­erea gradu­lui de polu­are a flu­vi­u­lui Dunărea, cauzat de dev­er­sarea apelor rezid­uale; și
 • Sporirea gradu­lui de conș­ti­en­ti­zare a pub­licu­lui cu privire sursele de polu­are a solu­lui și a apei.

Proiec­tul regional este struc­turat în 4 componente:

 1. Inven­tari­erea și eval­u­area surselor de polu­are a solu­lui și apelor
 2. Crearea infra­struc­turii de tratare a apelor uzate
 3. Mon­i­tor­izarea și eval­u­area riscu­lui de la sursele de poluare
 4. Sta­bilirea unui ser­vi­ciu pub­lic de infor­mare privind sursele de poluare
Pub­lished in Ongo­ing projects

Proiec­tul GEF/​UNEP ”Eval­u­area inițială privind imple­mentarea Con­venției Mina­mata cu privire la Mer­cur în Repub­lica Moldova” este real­izat cu supor­tul Pro­gra­mu­lui Nați­u­nilor Unite pen­tru Mediu și are drept scop realizarea pro­ce­su­lui de eval­u­are inițială a imple­men­tării Con­venției Mina­mata cu privire la Mer­cur în Moldova, pregătirea plat­formei pen­tru rat­i­fi­carea Con­venției și con­sol­i­darea capac­ităților naționale pen­tru a îndeplini oblig­ați­ile de raportare și alte oblig­ații în temeiul Convenției.

Con­venția de la Mina­mata cu privire la Mer­cur, la care au aderat 92 de state, reprez­intă un tratat inter­național pen­tru pro­te­jarea sănătății umane și a medi­u­lui împotriva efectelor neg­a­tive ale mer­cu­ru­lui și com­pușilor aces­tuia. Con­venţia va con­tribui la con­sol­i­darea efor­turilor ţărilor în realizarea măsurilor nece­sare la nivel naţional, regional şi global pen­tru reduc­erea impactu­lui neg­a­tiv al mer­cu­ru­lui şi al com­puşilor aces­tuia asupra medi­u­lui şi sănătăţii umane. Ast­fel, Con­venția urmărește impunerea con­trolu­lui emisi­ilor de mer­cur în atmos­feră de la ter­mo­cen­tralele cu căr­bune, de la incin­er­a­toare şi fabri­cile de ciment, pre­cum și interz­icerea după anul 2020 a pro­ducţiei, impor­tu­lui şi expor­tu­lui unei întregi game de pro­duse care conţin mercur.

Repub­lica Moldova a sem­nat Con­venţia de la Mina­mata cu privire la Mer­cur la data de 10 octombrie 2013.

Proiec­tul GEF/​UNEP ”Eval­u­area inițială privind imple­mentarea Con­venției Mina­mata cu privire la Mer­cur în Repub­lica Moldova”, va fi imple­men­tat de către Min­is­terul Medi­u­lui prin inter­mediul Ofi­ciul Pre­venirea Poluării Medi­u­lui, în coor­donare cu alte min­is­tere rel­e­vante, iar rezul­tatele scon­tate vor con­tribui la con­sol­i­darea insti­tuțion­ală în domeniu.

Obiec­tivul pro­ce­su­lui de eval­u­are inițială este pregătirea plat­formei pen­tru rat­i­fi­carea Con­venției și con­sol­i­darea capac­ităților naționale pen­tru a îndeplini oblig­ați­ile de raportare și alte oblig­ații în temeiul Convenției.

Pro­ce­sul de eval­u­are iniţială a Con­venţiei Mina­mata este alcă­tuit din cinci componente:

 • Com­po­nenta 1: Deter­minarea mecan­is­mu­lui de coor­donare şi orga­ni­zare a procesului;
 • Com­po­nenta 2: Eval­u­area infra­struc­turii naţionale şi capac­ităţii de ges­tionare şi mon­i­tor­izare a mer­cu­ru­lui, inclu­siv a leg­is­laţiei naţionale;
 • Com­po­nenta 3: Efec­tu­area inven­taru­lui mer­cu­ru­lui, cu aju­torul Ghidu­lui UNEP privind inven­tarul mercurului;
 • Com­po­nenta 4: Iden­ti­fi­carea provocărilor, nece­sităţilor şi opor­tu­nităţilor pen­tru punerea în apli­care a Con­venţiei de la Mina­mata cu privire la Mercur;
 • Com­po­nenta 5: Pregătirea, val­i­darea rapor­tu­lui Naţional al pro­ce­su­lui de eval­u­are iniţială a Con­venţiei Mina­mata (EIM) şi punerea în apli­care a activ­ităţilor de sen­si­bi­lizare şi dis­em­inare a rezultatelor.
Pub­lished in Ongo­ing projects