HomeEPPOProiecte
Projects

Projects (9)

With pur­pose to imple­ment national deci­sions on strength­en­ing coop­er­a­tion between the Basel Con­ven­tion, Rot­ter­dam Con­ven­tion and the Stock­holm Con­ven­tion, the Strate­gic Approach to Inter­na­tional Chem­i­cals Man­age­ment (SAICM), ensur­ing effec­tive imple­men­ta­tion of the National Pro­gramme on Sound man­age­ment of chem­i­cals in Moldova approved by Gov­ern­ment Deci­sion no. 973 of 18.10.2010, and with scope on pro­mot­ing con­sis­tent pol­icy man­age­ment of chem­i­cals and wastes Envi­ron­men­tal Pol­lu­tion Pre­ven­tion Office is per­form­ing and coor­di­nat­ing envi­ron­men­tal pol­lu­tion pre­ven­tion projects, includ­ing facil­i­tat­ing the pro­mo­tion of sound man­age­ment of waste and chemicals.

Rate this item
(0 votes)

Proiec­tul „Inven­tari­erea, eval­u­area şi reme­dierea surselor antro­po­gene de polu­are a regiu­nilor Dunării de Jos din Ucraina, Româ­nia şi Repub­lica Moldova” (MIS ETC 995), finanțat de Pro­gra­mul Oper­ațional Comun România-​Ucraina-​Republica Moldova 20072013, are drept obiec­tiv sta­bilirea unei plat­forme de coop­er­are trans­frontal­ieră în regiunea Dunării de Jos pen­tru iden­ti­fi­carea surselor sem­ni­fica­tive de polu­are, mon­i­tor­izarea lor, schim­bul de infor­mații și elab­o­rarea unei strate­gii pen­tru reduc­erea sau elim­inarea efectelor aces­tora. Așa cum cele trei țări în cauză împărtășesc flu­viul Dunărea ca o uni­tate hidro­log­ică unică, polu­area într-​o regiunea afectează rapid și alte regiuni, ast­fel încît toți partenerii sunt intere­sați să coop­ereze în cadrul aces­tui proiect.

Pe par­cur­sul derulării proiec­tu­lui, vor avea loc o serie de inves­ti­gații, cu impli­carea celor trei țări, în ceea ce privește sursele de polu­are a solu­lui și a apei (inclu­siv locurile de sto­care a deșeurilor per­icu­loase) în regiunea Dunării de Jos, o eval­u­are a riscurilor aso­ci­ate cu aceste surse, și va fi elab­o­rată o strate­gie trans­frontal­ieră de man­age­ment a riscurilor și situ­ați­ilor de urgență proven­ite de la sursele de polu­are identificate.

Obiec­tivele speci­fice ale proiec­tu­lui sunt:

 • Anal­iza stării actuale a depozitelor de pro­duse chim­ice și a apelor rezid­uale dev­er­sate în regiunea Dunării de Jos și sta­bilirea pri­or­ităților cu privire la modal­i­tatea de reduc­ere sau elim­inare a lor;
 • Reduc­erea gradu­lui de polu­are a flu­vi­u­lui Dunărea, cauzat de dev­er­sarea apelor rezid­uale; și
 • Sporirea gradu­lui de conș­ti­en­ti­zare a pub­licu­lui cu privire sursele de polu­are a solu­lui și a apei.

Proiec­tul regional este struc­turat în 4 componente:

 1. Inven­tari­erea și eval­u­area surselor de polu­are a solu­lui și apelor
 2. Crearea infra­struc­turii de tratare a apelor uzate
 3. Mon­i­tor­izarea și eval­u­area riscu­lui de la sursele de poluare
 4. Sta­bilirea unui ser­vi­ciu pub­lic de infor­mare privind sursele de poluare
Read more…
Rate this item
(0 votes)

Proiec­tul GEF/​UNEP ”Eval­u­area inițială privind imple­mentarea Con­venției Mina­mata cu privire la Mer­cur în Repub­lica Moldova” este real­izat cu supor­tul Pro­gra­mu­lui Nați­u­nilor Unite pen­tru Mediu și are drept scop realizarea pro­ce­su­lui de eval­u­are inițială a imple­men­tării Con­venției Mina­mata cu privire la Mer­cur în Moldova, pregătirea plat­formei pen­tru rat­i­fi­carea Con­venției și con­sol­i­darea capac­ităților naționale pen­tru a îndeplini oblig­ați­ile de raportare și alte oblig­ații în temeiul Convenției.

Con­venția de la Mina­mata cu privire la Mer­cur, la care au aderat 92 de state, reprez­intă un tratat inter­național pen­tru pro­te­jarea sănătății umane și a medi­u­lui împotriva efectelor neg­a­tive ale mer­cu­ru­lui și com­pușilor aces­tuia. Con­venţia va con­tribui la con­sol­i­darea efor­turilor ţărilor în realizarea măsurilor nece­sare la nivel naţional, regional şi global pen­tru reduc­erea impactu­lui neg­a­tiv al mer­cu­ru­lui şi al com­puşilor aces­tuia asupra medi­u­lui şi sănătăţii umane. Ast­fel, Con­venția urmărește impunerea con­trolu­lui emisi­ilor de mer­cur în atmos­feră de la ter­mo­cen­tralele cu căr­bune, de la incin­er­a­toare şi fabri­cile de ciment, pre­cum și interz­icerea după anul 2020 a pro­ducţiei, impor­tu­lui şi expor­tu­lui unei întregi game de pro­duse care conţin mercur.

Repub­lica Moldova a sem­nat Con­venţia de la Mina­mata cu privire la Mer­cur la data de 10 octombrie 2013.

Proiec­tul GEF/​UNEP ”Eval­u­area inițială privind imple­mentarea Con­venției Mina­mata cu privire la Mer­cur în Repub­lica Moldova”, va fi imple­men­tat de către Min­is­terul Medi­u­lui prin inter­mediul Ofi­ciul Pre­venirea Poluării Medi­u­lui, în coor­donare cu alte min­is­tere rel­e­vante, iar rezul­tatele scon­tate vor con­tribui la con­sol­i­darea insti­tuțion­ală în domeniu.

Obiec­tivul pro­ce­su­lui de eval­u­are inițială este pregătirea plat­formei pen­tru rat­i­fi­carea Con­venției și con­sol­i­darea capac­ităților naționale pen­tru a îndeplini oblig­ați­ile de raportare și alte oblig­ații în temeiul Convenției.

Pro­ce­sul de eval­u­are iniţială a Con­venţiei Mina­mata este alcă­tuit din cinci componente:

 • Com­po­nenta 1: Deter­minarea mecan­is­mu­lui de coor­donare şi orga­ni­zare a procesului;
 • Com­po­nenta 2: Eval­u­area infra­struc­turii naţionale şi capac­ităţii de ges­tionare şi mon­i­tor­izare a mer­cu­ru­lui, inclu­siv a leg­is­laţiei naţionale;
 • Com­po­nenta 3: Efec­tu­area inven­taru­lui mer­cu­ru­lui, cu aju­torul Ghidu­lui UNEP privind inven­tarul mercurului;
 • Com­po­nenta 4: Iden­ti­fi­carea provocărilor, nece­sităţilor şi opor­tu­nităţilor pen­tru punerea în apli­care a Con­venţiei de la Mina­mata cu privire la Mercur;
 • Com­po­nenta 5: Pregătirea, val­i­darea rapor­tu­lui Naţional al pro­ce­su­lui de eval­u­are iniţială a Con­venţiei Mina­mata (EIM) şi punerea în apli­care a activ­ităţilor de sen­si­bi­lizare şi dis­em­inare a rezultatelor.
Read more…
Rate this item
(0 votes)

The CO-​WANDA project aims at pro­vid­ing inte­grated solu­tions to the real­i­ties of the Danube region by tak­ing into con­sid­er­a­tion the cul­tural, social, eco­nomic and geo­graph­i­cal fea­tures of all the ripar­ian coun­tries rep­re­sented within the con­sor­tium. The goal is to achieve a jointly agreed transna­tional ship waste man­age­ment sys­tem that answers the needs of each coun­try in par­tic­u­lar, while pro­mot­ing a green trans­port mode that shall play a key role in the eco­nomic devel­op­ment of the region.

Based on their areas of exper­tise and inter­ests, the project part­ners from 9 coun­tries (EU and Non-​EU coun­tries) have joined their efforts in an attempt to clar­ify the fol­low­ing aspects regard­ing the nav­i­ga­tion on the Danube:

 1. Find solu­tions to improve the ship waste man­age­ment sys­tem on this inter­na­tional waterway;
 2. Try out dif­fer­ent ship waste col­lec­tion alter­na­tives under the form of pilot actions and use the data thus gath­ered to iden­tify the pros and cons of each of the tests, as well as the per­fect mix of tech­ni­cal solu­tions to be adopted by each coun­try on its respec­tive sec­tor; and last but not least
 3. Cre­ate the basis for an inter­na­tional Danube ship waste con­ven­tion to be applied on the Danube.

In line with the frame­work CO-​WANDA project goals, EPPO´s project aims for estab­lish­ing a sus­tain­able, envi­ron­men­tally sound and transna­tion­ally coor­di­nated approach in ship waste man­age­ment along the Danube by increas­ing the rel­e­vance of the poli­cies for­mu­lated in the Repub­lic of Moldova to tackle these issues and cre­ates the basis for prepa­ra­tion and fol­low up rat­i­fi­ca­tion of the Danube ship waste man­age­ment treaty. The CO-​WANDAEPPO project is sup­ported by the Euro­pean Union, through the SEE Transna­tional Coop­er­a­tion Pro­gramme, Addi­tional ENPI Call for part­ners from Moldova.

The expected results of EPPO´s activ­i­ties are:

i) An improved plat­form for dia­logue at SEE level regard­ing the sig­na­tory of the CO-​WANDA Con­ven­tion by for­mu­la­tion of the nec­es­sary pol­icy doc­u­ments and inten­sive con­sult­ing with the Gov­ern­ment of the Repub­lic of Moldova;

ii) Strength­en­ing the national pol­icy frame­work related to ship waste man­age­ment in the Repub­lic of Moldova;

iii) An increased capac­ity within the coun­try at both national and regional lev­els, to imple­ment mod­ern waste man­age­ment sys­tems, includ­ing ship waste in Moldova, thereby facil­i­tat­ing a reduc­tion in poten­tial harm­ful envi­ron­men­tal and health impacts which cur­rently pre­vails through­out the country.

Read more…
Rate this item
(0 votes)

Appli­cant: Slo­vak Envi­ron­men­tal agency

Part­ner: Min­istry of Envi­ron­ment of the Repub­lic of Moldova

Donor: Slo­vak Agency for Inter­na­tional Devel­op­ment Cooperation

Dura­tion: Sep­tem­ber 2013– August 2014

The appro­pri­ate man­age­ment of WEEE is essen­tial and impor­tant for econ­omy, envi­ron­ment, sus­tain­able resource man­age­ment and human health. At EU level the spe­cial Direc­tives have been intro­duced to pro­vide spe­cific mea­sure on WEEE man­age­ment with the aim to pre­vent, reuse, recy­cle and other forms of recov­ery of such waste as to reduce the envi­ron­men­tal impacts from these at EU scale. EEE pro­duc­ers are respon­si­ble for pay­ing for the waste man­age­ment sys­tem under the principle

The project over­all goal con­sists of analy­sis of cur­rent sit­u­a­tion in WEEE man­age­ment in Moldova and pro­vid­ing tech­ni­cal and exper­tize sup­port on draft­ing of sec­ondary leg­is­la­tion for estab­lish­ing an inte­grated sys­tem for WEEE man­age­ment, ini­ti­a­tion of the pro­ce­dure for devel­op­ment of the soft­ware for the EEE producer’s registration.

The project presents the con­tin­u­a­tion of the activ­i­ties launched in 2011 with the sup­port of Slo­vak Agency for Inter­na­tional Devel­op­ment Coop­er­a­tion on devel­op­ment of envi­ron­men­tal leg­is­la­tion in Moldova and its har­mon­i­sa­tion with legal reg­u­la­tion of the Euro­pean Union. At the same time, the project will con­tribute to the improve­ment of expert capac­i­ties and aware­ness rais­ing of state admin­is­tra­tion and gen­eral pub­lic on envi­ron­men­tally sound han­dling of waste elec­tri­cal and elec­tronic equip­ment (WEEE).

The tar­get group of the project is state admin­is­tra­tion, pub­lic admin­is­tra­tion and other rel­e­vant sub­jects either from non-​governmental organ­i­sa­tions or pri­vate sector.

Expected out­puts of the project:

- Draft Gov­ern­men­tal Deci­sion on WEEE regulation

- Tech­ni­cal con­cept on soft­ware for the EEE Register

- The pool of trained staff of MoE

- Final project report

Read more…
Rate this item
(0 votes)

EU funded “Waste Gov­er­nance” project imple­mented in frames of the Euro­pean Neigh­bor­hood and Part­ner­ship Region (ENPI East ) aims to improve co-​operation within, and between, coun­tries for reduc­ing the risks aris­ing from inap­pro­pri­ate waste man­age­ment through­out the region. Coun­tries involved in the project are Azer­baid­jan, Arme­nia, Belarus, Geor­gia, Moldova, Rus­sia and Ukraine.

The Project aims at assist­ing through tech­ni­cal co-​operation and sup­port the part­ner coun­tries in their efforts to reduce the risks aris­ing from inap­pro­pri­ate man­age­ment of wastes, that thereby cre­ate envi­ron­men­tal pol­lu­tion haz­ards to the com­mu­nity and to nat­ural resources, through co-​operation with, and amongst, part­ner states in the region.

Read more…
Rate this item
(0 votes)

The over­all objec­tive of the project is to enable coun­tries of the CEE region to work towards coor­di­nated imple­men­ta­tion of SAICM and con­tribute to GHS imple­men­ta­tion and the pro­tec­tion of human health and the envi­ron­ment from dan­ger­ous chemicals.

This project aims at analysing the sta­tus of chem­i­cal haz­ard clas­si­fi­ca­tion and com­mu­ni­ca­tion, and GHS imple­men­ta­tion at the national and regional lev­els. The over­all objec­tive of the project is to enable Cen­tral and East­ern Euro­pean coun­tries to lay the ground­work for con­sid­er­ing region­ally coor­di­nated imple­men­ta­tion of the GHS and thus con­tribute to the imple­men­ta­tion of SAICM, and the pro­tec­tion of human health and the envi­ron­ment from dan­ger­ous chemicals.

Read more…
Rate this item
(0 votes)

The project aims to inven­tory dumps in Cen­tral Devel­op­ment Region and North and Gagauzia and cre­at­ing their geospa­tial data­base, apply­ing GIS and GPS tech­nolo­gies in com­pli­ance with Euro­pean Spa­tial Data Infra­struc­ture Envi­ron­ment standards.

Project objec­tives are:

 • Inven­tory of dumps net­work in Moldova;
 • Develop guide­lines dumps inven­tory using GPS receivers;
 • Cre­at­ing a Geospa­tial data­base on dis­posal sites net­work in Moldova;
 • Web pub­lish­ing and test­ing in real-​time;
 • Orga­niz­ing train­ing ses­sions for peo­ple in the insti­tu­tions respon­si­ble for man­ag­ing envi­ron­men­tal issues;
Read more…
Rate this item
(0 votes)

The over­all objec­tive of the project is to main­stream SMC pri­or­i­ties into national devel­op­ments plan­ning processes in order to strengthen country’s foun­da­tional capac­i­ties in regards of sound chem­i­cals man­age­ment thus min­i­miz­ing the sig­nif­i­cant adverse effects of these on human health and the global environment.

Aim­ing to build capac­i­ties for for­mu­la­tion and imple­men­ta­tion of SMC poli­cies and fos­ter­ing sus­tain­able forms of devel­op­ment, the project will achieve its objec­tive through the fol­low­ing out­puts refer­ring at:

 • Base­line analy­sis and iden­ti­fi­ca­tion of sound man­age­ment of chem­i­cals priorities
 • Eco­nomic val­u­a­tion of selected pri­or­i­ties and design­ing pol­icy instru­ments sup­port­ing the SMC issues
 • Iden­ti­fi­ca­tion of oppor­tu­ni­ties for inte­gra­tion of SMC within national plans and sub­se­quently main­stream­ing of national SMC pri­or­i­ties into national devel­op­ment pro­grammes and plans.
Read more…
Rate this item
(0 votes)

The project is aimed at tech­ni­cal sup­port for the devel­op­ment of envi­ron­men­tal leg­is­la­tion in Moldova and its har­mon­i­sa­tion with legal reg­u­la­tion of the Euro­pean Union. At the same time, the project will con­tribute to the improve­ment of expert capac­i­ties and aware­ness rais­ing of state admin­is­tra­tion and gen­eral pub­lic in envi­ron­men­tally sound han­dling of waste elec­tri­cal and elec­tronic equip­ment (WEEE).

Read more…