HomeEveni­menteToate eveni­mentele

Viz­ită de studiu în Bel­gia privind sta­bilirea și funcționarea prin­cip­i­u­lui respon­s­abil­ității extinse a pro­ducă­toru­lui

Scopul vizitei de studiu a fost de a real­iza un schimb de expe­riență și de bune prac­tici în ceea ce privește imple­mentarea prin­cip­i­u­lui respon­s­abil­ității extinse a pro­ducă­toru­lui (REP) în raport cu deșeurile de echipa­mente elec­trice și elec­tron­ice, în spe­cial urmă­toarele aspecte: părțile intere­sate și respon­s­abil­itățile; mecan­isme de con­for­mi­tate; rolul autorităților pub­lice locale; mecan­isme de finanțare; ben­eficii și limitări.

Eval­u­area inițială privind imple­mentarea Con­venției Mina­mata cu privire la Mer­cur în Repub­lica Moldova

La data de 5 aprilie, min­istrul Medi­u­lui, Valeriu Munteanu, ală­turi de Gio­vanna Chiodi Moiré, reprezen­tantă UNEP (Pro­gra­mul Nați­u­nilor Unite pen­tru Mediu) au susținut o con­fer­ință de presă ded­i­cată rat­i­ficării Con­venției de la Mina­mata privind mer­cu­rul și final­izării proiec­tu­lui GEF/​UNEP ”Eval­u­area iniţială privind imple­mentarea Con­venţiei de la Mina­mata cu privire la Mer­cur în Repub­lica Moldova”.

Sem­i­narul ”Provocări și opor­tu­nități în imple­mentarea noului cadru legal de ges­tionare a deșeurilor”

Pe 17 mar­tie, 2017, Min­is­terul Medi­u­lui a orga­ni­zat sem­i­narul cu reprezen­tații inspecți­ilor eco­log­ice raionale și autorităților pub­lice locale, cu suport din partea proiec­tu­lui GEF/​UNEP ”Eval­u­area inițială privind imple­mentarea Con­venției de la Mina­mata cu privire la mer­cur în Repub­lica Moldova”. Scopul sem­i­naru­lui a fost prezentarea și dis­cutarea noului cadru legal de ges­tionare a deșeurilor cu accent pe oblig­ați­u­nile respon­s­abil­itățile autorităților, care sunt stip­u­late în Legea privind deșeurile nr. 209 din 29.07.2016. Noua lege transpune Direc­tiva 2008/​98/​CE a Par­la­men­tu­lui Euro­pean şi a Con­sil­i­u­lui din 19 noiem­brie 2008 privind deşeurile şi de abrog­are a anu­mi­tor direc­tive, pub­li­cată în Jur­nalul Ofi­cial al Uni­u­nii Europene nr. L 312 din 22 noiem­brie 2008.

Sem­i­narul tem­atic în cadrul proiec­tu­lui ”For­ti­fi­carea capac­ităților de imple­mentare a Con­venției de la Basel prin îndeplinirea oblig­ați­u­nilor de raportare”

Pe 14 mar­tie, 2017 Min­is­terul Medi­u­lui, în partene­r­iat cu Agenția Slo­vacă de Mediu a orga­ni­zat sem­i­narul cu reprezen­tații medi­u­lui de afac­eri și organelor de spe­cial­i­tate privind aspectele de raportare a deșeurilor per­icu­loase în cadrul Con­venției de la Basel privind con­trolul trans­portu­lui peste fron­tiere al deșeurilor per­icu­loase și al elim­inării acestora.

Șed­ința comite­tu­lui de coor­donare și a grupu­lui de lucru în cadrul proiec­tu­lui PRTR

Pe 15 feb­ru­arie 2017, Ofi­ciul Pre­venirea Poluării Medi­u­lui a des­fășu­rat șed­ința de lucru privind imple­mentarea Reg­istru­lui emisi­ilor şi trans­fer­u­lui de polu­anți din cadrul ”Proiec­tu­lui Global pen­tru Belarus, Cam­bod­gia, Ecuador, Kazah­stan, Repub­lica Moldova şi Peru privind punerea în apli­care a Reg­istru­lui Emisi­ilor și Trans­fer­u­lui de Polu­anți ca un instru­ment pen­tru raportare, dis­em­inare şi de sen­si­bi­lizare privind emisi­ile de polu­anți organici per­sis­tenți”. Scopul proiec­tu­lui, imple­men­tat de către Ofi­ciul Pre­venirea Poluării Medi­u­lui, este dez­voltarea capac­ităților naționale pen­tru crearea Reg­istru­lui Emisi­ilor și Trans­fer­u­lui de Polu­anți din punct de vedere insti­tuțional, leg­isla­tiv, de mon­i­tor­ing și de cercetare.

Cal­en­darul eveni­mentelor

Last month July 2018 Next month
S M T W T F S
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31