HomeEveni­menteToate eveni­menteleDis­cu­tii privind aspecte Reg­u­la­torii si Tehnice

Dis­cu­tii privind aspecte Reg­u­la­torii si Tehnice

 Joi 5 sep­tem­brie 2013, proiec­tul UE „Guvernarea deşeurilor – IEVP Est” în Repub­lica Moldova iniți­ază dis­cuții privind aspectele reg­u­la­torii şi tehnice pen­tru armo­nizarea sis­temu­lui de clasi­fi­care a deşeurilor din repub­lica moldova cu cel al Uni­u­nii Europene.

Eveni­men­tul îşi prop­une să prez­inte cadrul politic şi reg­u­la­tor din dome­niul man­age­men­tu­lui clasi­ficării deşeurilor în Repub­lica Moldova, con­cep­tul privind crearea sis­temu­lui naţional de ges­tionare a clasi­ficării deşeurilor, armo­nizat la cel euro­pean. Toto­dată, experţii din cadrul proiec­tu­lui ENPI-​SEIS — Sis­temul infor­maţional comun de mediu, imple­men­tat de Agenţia Euro­peană pen­tru pro­tecţia Medi­u­lui vor prezenta obiec­tivele proiec­tu­lui SEIS pen­tru crearea sis­temu­lui infor­maţional comun de mediu la nivel european.

De aseme­nea vor fi iniţi­ate dis­cuţii privind activ­ităţile nece­sare pen­tru dez­voltarea şi imple­mentarea unui sis­tem de coop­er­are şi întărire a capac­ităţilor insti­tuţionale pen­tru imple­mentarea Con­cep­tu­lui sis­temu­lui infor­ma­tional de man­age­ment al deşeurilor. La sem­i­nar sunt inti­vați să par­tici­ple reprezen­tanți ai autorităţilor pub­lice cen­trale şi locale de mediu, reprezen­tanţii Biroului Naţional de sta­tis­tică, reprezen­tanţi ai proiectelor, ONG de mediu.

În plus, sem­i­narul va furniza infor­mații cu privire la pro­gre­sele înreg­is­trate de proiec­tul „Guvernarea deșeurilor-​IEVP Est” în Repub­lica Moldova și în alte țări din regiune. Bule­tine de știri regionale și naționale vor fi, de aseme­nea, difuzate în tim­pul evenimentului.

Proiec­tul „Guvernarea deşeurilor — IEVP Est”, finanţat de UE în cadrul Instru­men­tu­lui Euro­pean de Vecină­tate şi Partene­r­iat (IEVP), are ca obiec­tiv, prin coop­er­area tehnică şi spri­jin să asiste ţările partenere din regiune, în efor­turile lor de a reduce riscurile gen­er­ate de ges­tionarea necore­spun­ză­toare a deşeurilor, care ast­fel creează riscuri de polu­are a medi­u­lui şi resurselor nat­u­rale în comunitate..

Proiec­tul este imple­men­tat de con­sorţiu con­dus de Eptisa (Com­panie Span­iolă inter­naţion­ală de con­sul­tanţă). Alţi mem­bri ai con­sorţi­u­lui sunt Project Man­age­ment Group (Irlanda), Ficht­ner (Ger­ma­nia), Plan­Miljo (Dane­marca), Cen­trul Regional de Mediu pen­tru Cau­caz (Geor­gia), şi Wasteaware (Marea Britanie).

DESCARCĂ COMU­NI­CATUL DE PRESĂ En, Ro

Când:
5 Sep­tem­brie, 2013
Unde:
Chișinău, Moldova
Audi­ența:
Mem­brii Grupu­lui Consultativ
Tags:
Grup de lucru, Șed­ință, Con­sulații, Sub­stanțe Chimice
отдых геническ
Лучшая электронная сигарета — отзывы врачей. Мнения экспертов и потребителей, читайте о том, какими должны быть

Лучшие электронные сигареты

какими свойствами обладать. купить электронные сигареты в киеве Большой выбор электронных сигарет и жидкостей, доставляем по всей Украине. Кроме того есть все необходимые аксессуары.

Cal­en­darul eveni­mentelor

Last month July 2018 Next month
S M T W T F S
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31