HomeEveni­menteToate eveni­menteleCon­fer­inta finala a proiec­tu­lui ”Con­ven­tia pen­tru man­age­men­tul deseurilor pen­tru nav­i­ga­tia inte­rioara pe Dunare (CO-​WANDA)”

Con­fer­inta finala a proiec­tu­lui ”Con­ven­tia pen­tru man­age­men­tul deseurilor pen­tru nav­i­ga­tia inte­rioara pe Dunare (CO-​WANDA)”

Joi, 6 noiem­brie 2014, Min­is­terul Medi­u­lui în partene­r­iat cu Min­is­terul Trans­por­turilor și Infra­struc­turii Dru­murilor și Agenția de Dez­voltare Region­ală Sud a orga­ni­zat Con­fer­ința finală în cadrul proiec­tu­lui “Con­venția pen­tru man­age­men­tul deșeurilor pen­tru nav­i­gația inte­rioară pe Dunăre (CO-​WANDA)”.

La lucrările con­fer­inței au par­tic­i­pat peste 50 de reprezen­tanți ai min­is­terelor de ramură, regiu­nilor, agenți eco­nomici, comu­nității dona­to­rilor și organ­is­melor inter­naționale din Moldova. Con­fer­ința a oferit spațiu pen­tru dis­cuții, încu­ra­jare și ori­entare a părților impli­cate în ved­erea atragerii investiţi­ilor pen­tru a per­mite dez­voltarea dura­bilă a sec­toru­lui de ges­tionare a deșeurilor, în con­for­mi­tate cu direcți­ile pri­or­itare sta­bilite în doc­u­mentele strate­gice în sec­torul man­age­men­tu­lui deșeurilor și dez­voltării trans­portu­lui naval în Repub­lica Moldova.

отдых геническ
Лучшая электронная сигарета — отзывы врачей. Мнения экспертов и потребителей, читайте о том, какими должны быть

Лучшие электронные сигареты

какими свойствами обладать. купить электронные сигареты в киеве Большой выбор электронных сигарет и жидкостей, доставляем по всей Украине. Кроме того есть все необходимые аксессуары.

Cal­en­darul eveni­mentelor

Last month July 2018 Next month
S M T W T F S
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31