HomeEveni­menteToate eveni­menteleSed­inta de lansare a activ­i­tatilor de inven­tariere a stocurilor de deseuri indus­tri­ale si sub­stante chim­ice cu ter­men expi­rat

Sed­inta de lansare a activ­i­tatilor de inven­tariere a stocurilor de deseuri indus­tri­ale si sub­stante chim­ice cu ter­men expi­rat

Pe 11 noiem­brie 2014, Ofi­ciul Pre­venirea Poluării Medi­u­lui , pe lîngă Min­is­terul Medi­u­lui, a orga­ni­zat șed­ința de inițiere a activ­ităților de inven­tariere a stocurilor de deșeuri indus­tri­ale şi sub­stanțe chim­ice cu ter­men expi­rat, în cadrul proiec­tu­lui „Inven­tari­erea, eval­u­area și reme­dierea surselor antro­po­gene de polu­are în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, Româ­nia și Repub­lica Moldova” (MIS-​ETC 995).

La șed­ință au par­tic­i­pat reprezen­tanți ai între­prinder­ilor și ai admin­is­trației pub­lice cen­trale, care ante­rior au furnizat date pri­mare privind stocurile de sub­stanțe chim­ice cu ter­men expi­rat și deșeuri per­icu­loase, pe care le dețin în inc­inta insti­tuți­ilor lor. În con­tex­tul datelor prezen­tate, experții care vor fi antre­nați în activ­itățile de inven­tariere au prezen­tat metodolo­gia lucrărilor care vor fi efec­tu­ate în perioada noiem­brie – decem­brie 2014 și scop­urile prin­ci­pale ale aces­tora. Toto­dată, în pro­ce­sul de inven­tariere va fi sta­bil­ită nece­si­tatea efec­tuării unor anal­ize de lab­o­ra­tor pen­tru sta­bilirea com­poz­iției chim­ice a stocurilor de sub­stanțe chim­ice nei­den­ti­fi­cate, pre­cum și pen­tru deter­minarea metode­lor de tratare/​eliminare a acestora.

отдых геническ
Лучшая электронная сигарета — отзывы врачей. Мнения экспертов и потребителей, читайте о том, какими должны быть

Лучшие электронные сигареты

какими свойствами обладать. купить электронные сигареты в киеве Большой выбор электронных сигарет и жидкостей, доставляем по всей Украине. Кроме того есть все необходимые аксессуары.

Cal­en­darul eveni­mentelor

Last month July 2018 Next month
S M T W T F S
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31