HomeEveni­menteToate eveni­menteleSem­i­narul ”Provocări și opor­tu­nități în imple­mentarea noului cadru legal de ges­tionare a deșeurilor”

Sem­i­narul ”Provocări și opor­tu­nități în imple­mentarea noului cadru legal de ges­tionare a deșeurilor”

Pe 17 mar­tie, 2017, Min­is­terul Medi­u­lui a orga­ni­zat sem­i­narul cu reprezen­tații inspecți­ilor eco­log­ice raionale și autorităților pub­lice locale, cu suport din partea proiec­tu­lui GEF/​UNEP ”Eval­u­area inițială privind imple­mentarea Con­venției de la Mina­mata cu privire la mer­cur în Repub­lica Moldova”. Scopul sem­i­naru­lui a fost prezentarea și dis­cutarea noului cadru legal de ges­tionare a deșeurilor cu accent pe oblig­ați­u­nile respon­s­abil­itățile autorităților, care sunt stip­u­late în Legea privind deșeurile nr. 209 din 29.07.2016. Noua lege transpune Direc­tiva 2008/​98/​CE a Par­la­men­tu­lui Euro­pean şi a Con­sil­i­u­lui din 19 noiem­brie 2008 privind deşeurile şi de abrog­are a anu­mi­tor direc­tive, pub­li­cată în Jur­nalul Ofi­cial al Uni­u­nii Europene nr. L 312 din 22 noiem­brie 2008.

La deschiderea sem­i­naru­lui, dl Igor Tal­mazan, vicem­i­nistru al medi­u­lui, a sub­liniat fap­tul că legea va asigura crearea unui sis­tem nou de man­age­ment al deşeurilor în core­spun­dere cu stan­dard­ele inter­naţionale, în scopul pre­venirii şi reduc­erii impactu­lui cauzat de deşeuri asupra medi­u­lui, eco­sis­temelor, organ­is­melor vii şi sănătăţii umane, pre­venirii impor­tu­lui în ţară a tehnologi­ilor şi pro­duselor per­icu­loase şi, respec­tiv, majorării de acu­mu­lare pe viitor a deşeurilor per­icu­loase. Toto­dată, dl. Tal­mazan a menționat că în prezent, Min­is­terul Medi­u­lui este în pro­ces de elab­o­rare a mecan­is­mu­lui de apli­care al Legii nr. 209 din 29.07.2016, care va intra în vigoare la finele anu­lui 2017.

În cadrul întrunirii, dis­cuți­ile au fost axate pe pro­gre­sul în imple­mentarea Strate­giei de ges­tionare a deşeurilor 20132027 și sta­diul de dez­voltare al studi­ilor de fez­abil­i­tate pen­tru SMID în cele 8 regiuni de man­age­ment al deșeurilor. Un aspect impor­tant a fost prezentarea noii legi privind deșeurile și a mecan­is­mu­lui ei de imple­mentare, reprezen­tanții autorităților pub­lice fiind îndem­nați să informeze agenții eco­nomici și alte entități vizate privind noile preved­eri care vor intra în vigoare la finele anului.

Șed­ința, care a fost orga­ni­zată în cadrul proiec­tu­lui GEF/​UNEP ”Eval­u­area iniţială privind imple­mentarea Con­venţiei de la Mina­mata cu privire la mer­cur în Repub­lica Moldova”, a oferit prilej de a prezen­tat spre apro­bare Comite­tu­lui de supraveg­here a proiec­tu­lui setul de acți­uni pen­tru imple­mentarea Convenției.

отдых геническ
Лучшая электронная сигарета — отзывы врачей. Мнения экспертов и потребителей, читайте о том, какими должны быть

Лучшие электронные сигареты

какими свойствами обладать. купить электронные сигареты в киеве Большой выбор электронных сигарет и жидкостей, доставляем по всей Украине. Кроме того есть все необходимые аксессуары.

Cal­en­darul eveni­mentelor

Last month July 2018 Next month
S M T W T F S
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31