HomeEveni­menteToate eveni­menteleEval­u­area inițială privind imple­mentarea Con­venției Mina­mata cu privire la Mer­cur în Repub­lica Moldova

Eval­u­area inițială privind imple­mentarea Con­venției Mina­mata cu privire la Mer­cur în Repub­lica Moldova

La data de 5 aprilie, min­istrul Medi­u­lui, Valeriu Munteanu, ală­turi de Gio­vanna Chiodi Moiré, reprezen­tantă UNEP (Pro­gra­mul Nați­u­nilor Unite pen­tru Mediu) au susținut o con­fer­ință de presă ded­i­cată rat­i­ficării Con­venției de la Mina­mata privind mer­cu­rul și final­izării proiec­tu­lui GEF/​UNEP ”Eval­u­area iniţială privind imple­mentarea Con­venţiei de la Mina­mata cu privire la Mer­cur în Repub­lica Moldova”.

În deschiderea con­fer­inței, Valeriu Munteanu a menționat că Repub­lica Moldova și-​a asumat anga­ja­men­tul ferm de a pro­mova iniția­tiva glob­ală de reduc­ere a impactu­lui mer­cu­ru­lui asupra medi­u­lui și sănătății umane. În acest sens, la data de 30 mar­tie 2017, Par­la­men­tul a votat proiec­tul de rat­i­fi­care a Con­venției, iar de la 1 ian­uarie 2021 va fi interzis impor­tul, plasarea pe piață și expor­tul de pro­duse cu adaos de mer­cur. Printre activ­itățile real­izate de către min­is­terul Medi­u­lui în cadrul proiec­tu­lui sunt urmă­toarele: eval­u­area și cuan­tifi­carea surselor de polu­are cu mer­cur, eval­u­area cadru­lui leg­isla­tiv și insti­tuțional pen­tru pre­venirea și con­trolul poluării cu mer­cur, pre­cum și eval­u­area infra­struc­turii de ges­tionare a mer­cu­ru­lui.
Deși Repub­lica Moldova nu pro­duce mer­cur, anual, pe piața internă sunt plasate un șir de pro­duse cu conținut de mer­cur, cum ar fi: tuburi flu­o­res­cente, baterii și acu­mu­la­tori, dis­poz­i­tive de măsurare, care, dacă nu sunt tratate în mod core­spun­ză­tor, prez­intă un risc sporit. Numai în anul 2014, pe piața Repub­licii Moldova au fost plasate urmă­toarele can­tități de pro­duse cu mer­cur:

- Aprox­i­ma­tiv 2 mil­ioane de lămpi și becuri cu conținut de mer­cur (lămpi flu­o­res­cente, lămpi cu vapori de mer­cur, lămpi cu vapori de sodiu, lămpi ultra­vi­o­lete, etc);

- 180 000 ter­mome­tre med­icale, majori­tatea fiind procu­rate pen­tru uz cas­nic de către pop­u­lație. Prețul unui ast­fel de ter­mometru, care conține 0,8 g mercur/​articol, con­sti­tuie, in medie 42 lei. În schimb, alter­na­tiva fără mer­cur demult există și costă în jur de 80 lei;

- Aprox­i­ma­tiv 15 tone de baterii cu conținut de mer­cur.

Reduc­erea mer­cu­ru­lui, în spe­cial cel din deșeuri, este cel mai efi­cient mijloc de a diminua emisi­ile în diferite medii. Pen­tru majori­tatea pro­duselor cu adaos de mer­cur, există alter­na­tive cost-​eficiente fără mer­cur, însă, în prezent, nu există restricții privind impor­tul anu­mi­tor cat­e­gorii de pro­duse cu mer­cur. Ast­fel, în urma rat­i­ficării Con­venției de la Mina­mata, Repub­lica Moldova va putea pre­veni trafi­cul ilicit al pro­duselor cu conținut de mer­cur.
Min­is­terul Medi­u­lui, în colab­o­rare cu alte min­is­tere, prop­une des­fășu­rarea acți­u­nilor de pilotare în cadrul orga­ni­za­ți­ilor publice/​de stat cu privire la elim­inarea pro­gre­sivă a anu­mi­tor tipuri de pro­duse cu mer­cur și oferirea insti­tuți­ilor pub­lice a alter­na­tivelor rentabile fără mer­cur sau cu conținut redus de mer­cur:

— Elim­inarea pro­gre­sivă a ter­mome­trelor cu Hg (mer­cur) în cen­trele de sănă­tate pub­lică cu alter­na­tive disponi­bile (cos­tul unui ter­mometru cu Hg este de $ 1,5, iar a alter­na­tivelor fără mer­cur este de $ 35)

— Înlocuirea lămpi­lor flu­o­res­cente com­pacte (CFL) din cadrul insti­tuți­ilor cu LED – uri și a ilu­mi­nat­u­lui stradal cu conținut de mer­cur cu alter­na­tive fără mer­cur.

— Elim­inarea pro­duselor cu conținut de Hg prin inter­mediul Cen­tru­lui de ges­tionare a deșeurilor per­icu­loase, care urmează să fie creat con­form preved­er­ilor art. 62 din Legea privind deșeurile, cu dotarea unei linii de demer­curizare și depoz­itare tem­po­rară a deșeurilor de mer­cur.
Repub­lica Moldova apre­ci­ază în mod deosebit coop­er­area de suc­ces cu Depar­ta­men­tul Sub­stanțe Chim­ice al UNEP, în spe­cial apor­tul său de lungă durată la con­sol­i­darea man­age­men­tu­lui dura­bil al sub­stanțelor chim­ice în țările din regiun

отдых геническ
Лучшая электронная сигарета — отзывы врачей. Мнения экспертов и потребителей, читайте о том, какими должны быть

Лучшие электронные сигареты

какими свойствами обладать. купить электронные сигареты в киеве Большой выбор электронных сигарет и жидкостей, доставляем по всей Украине. Кроме того есть все необходимые аксессуары.

Cal­en­darul eveni­mentelor

Last month July 2018 Next month
S M T W T F S
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31