HomeEveni­menteToate eveni­menteleViz­ită de studiu în Bel­gia privind sta­bilirea și funcționarea prin­cip­i­u­lui respon­s­abil­ității extinse a pro­ducă­toru­lui

Viz­ită de studiu în Bel­gia privind sta­bilirea și funcționarea prin­cip­i­u­lui respon­s­abil­ității extinse a pro­ducă­toru­lui

Scopul vizitei de studiu a fost de a real­iza un schimb de expe­riență și de bune prac­tici în ceea ce privește imple­mentarea prin­cip­i­u­lui respon­s­abil­ității extinse a pro­ducă­toru­lui (REP) în raport cu deșeurile de echipa­mente elec­trice și elec­tron­ice, în spe­cial urmă­toarele aspecte: părțile intere­sate și respon­s­abil­itățile; mecan­isme de con­for­mi­tate; rolul autorităților pub­lice locale; mecan­isme de finanțare; ben­eficii și limitări.

Agenția pub­lică pen­tru ges­tionarea deșeurilor din Flan­dra, Bel­gia, care este respon­s­abilă de ges­tionarea deșeurilor și reme­dierea solu­lui în Flan­dra, și-​a expri­mat disponi­bil­i­tatea de a găz­dui vizita pen­tru del­e­gația din Repub­lica Moldova. Del­e­gația a inclus reprezen­tanți ai medi­u­lui de afac­eri și experți din cadrul proiectului.

Agenda vizitei de studiu a fost real­izată ast­fel încât să ofere infor­mații utile tuturor părților intere­sate impli­cate în imple­mentarea REP: autoritățile cen­trale și locale, pe de o parte, și mediul de afac­eri, reprezen­tat de pro­ducă­tori, impor­ta­tori, reci­cla­tori și colec­tori, pe o altă parte.

Ast­fel, au fost între­prinse vizite la urmă­toarele autorități și companii:

 • Agenția pub­lică pen­tru ges­tionarea deșeurilor din Flandra;
 • Fos­t­Plus — aso­ci­ație non­profit respon­s­abilă de colectarea și reci­clarea deșeurilor de ambal­aje din gospodări­ile casnice;
 • Recu­pel — aso­ci­ație non­profit respon­s­abilă de orga­ni­zarea colec­tării și pro­cesării DEEE;
 • Cool­rec – com­panie de reci­clare a DEEE;
 • Ivarem — cen­tru de colectare a deșeurilor, inclu­siv DEEE;
 • Televil — cen­tru de reuti­lizare a deșeurilor, inclu­siv DEEE.

În tim­pul vizitei de studiu, au fost abor­date urmă­toarele aspecte:

 • Sta­bilirea și funcționarea schemei colective/​individuale: aspecte insti­tuționale și financiare;
 • Autor­izarea schemei colective/​individuale;
 • Preved­er­ile acor­du­lui de coop­er­are între schema colectivă/​individuală și autori­tatea centrală;
 • Planul financiar/​de acți­uni care tre­buie prezen­tat autorității centrale;
 • Garanții finan­ciare furnizate autorității centrale;
 • Statu­tul, com­po­nența și struc­tura orga­ni­za­torică a schemei colective/​individuale;
 • Respon­s­abil­itățile finan­ciare ale mem­brilor schemei colective/​individuale;
 • Rolul pop­u­lației și cam­pani­ile de sen­si­bi­lizare și educare;
 • Preved­eri privind trans­portul peste fron­tiere al DEEE.

Vizita de studiu a oferit ocazia de a face cunoșt­ință cu expe­riența Bel­giei în imple­mentarea prin­cip­i­u­lui REP. Pro­movarea prin­cip­i­u­lui REP în Repub­lica Moldova con­sti­tuie o abor­dare efi­cientă a ges­tionării DEEE, prin trans­ferul respon­s­abil­ităților către mediul de afac­eri și prin încu­ra­jarea pro­ducă­to­rilor și a impor­ta­to­rilor să accepte această respon­s­abil­i­tate. Prin urmare este nece­sară pro­movarea spre apro­bare a Reg­u­la­men­tul DEEE și con­tin­uarea dia­logu­lui cu părțile intere­sate în ved­erea imple­men­tării rapide a noului cadru legal de ges­tionare a deșeurilor.

отдых геническ
Лучшая электронная сигарета — отзывы врачей. Мнения экспертов и потребителей, читайте о том, какими должны быть

Лучшие электронные сигареты

какими свойствами обладать. купить электронные сигареты в киеве Большой выбор электронных сигарет и жидкостей, доставляем по всей Украине. Кроме того есть все необходимые аксессуары.

Cal­en­darul eveni­mentelor

Last month July 2018 Next month
S M T W T F S
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31